अनु क्र तालुका अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम मोबाइल क्र ई-मेल आयडी
1 अहेरी प्रतिक चन्नेवार गट विकास अधिकारी 7744992289 bdopsaheri@gmail.com
2 आरमोरी श्री. चेतन अ. हिवंज गट विकास अधिकारी 9923816026 armoribdo2@gmail.com
3 भामरागड श्री. स्वप्नील एस. मगदुम गट विकास अधिकारी 9405576395 psbhamragad@gmail.com
4 चामोर्शी श्री.सागर बाळासाहेब पाटील गट विकास अधिकारी 9049433170 bdochamorshi@gmail.com
5 देसाईगंज श्री. धीरज भालचंद्र पाटील गट विकास अधिकारी 8788253870 bdodesaiganj@gmail.com
6 धानोरा सतीश ऋषीजी टीचकुले गट विकास अधिकारी 9405940762 bdopsdhanora@gmail.com
7 एटापल्ली श्री मुकेश माहोर गट विकास अधिकारी 9765357556 bdoettapalli@gmail.com
8 गडचिरोली श्री. धनंजय शंकर साळवे गट विकास अधिकारी 9623210159 bdogad15@gmail.com
9 कोरची श्री.राजेश माधव फाये गट विकास अधिकारी 9421729540 bdo1pskorchi@gmail.com
10 कुरखेडा श्री. धीरज भालचंद्र पाटील गट विकास अधिकारी 8788253870 bdokurkheda@gmail.com
11 मुलचेरा श्री लुमदेव बाजीराव जुवारे गट विकास अधिकारी 9421729148 bdomulchera111@gmail.com
12 सिरोंचा श्री. विकास सावकार घोडे गट विकास अधिकारी 9637800095 bdopssironcha@gmail.com

ग्राम पंचायात सदस्या ची माहिती

अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 अहेरी तिमरम सरोजा अनिल पेंदाम सरपंच ८२७५३४९३१७ एस एस सडमेक ९३२५४७२०९५
अहेरी तिमरम प्रफुल  रामन्ना  नागूलवार उपसरपंच ९८३४७६५५७५
2 अहेरी वेलगुर किशोर दोगे आत्राम सरपंच ९४२०६०२७५१ अनिल शिवराम बंडावार ९४०५६३१२२४
अहेरी वेलगुर उमेश गोविंदराव मोहुर्ले उपसरपंच ९४०३६६६००७
3 अहेरी चिंचगूडी कमला बापू आत्राम सरपंच ईश्वर दर्रो
अहेरी चिंचगूडी सुशीला बापू कस्तुरवार उपसरपंच
4 अहेरी कुरुमपल्ली मडावी मुत्ता मासा सरपंच 8767940762 श्री. नांग्सू झित्रू नरोटे 8329873324
अहेरी कुरुमपल्ली तलांडी मैनी जोगी उपसरपंच 8275704661
5 अहेरी किष्टापूर (वेल) श्री.नंदू डोलू तेलामी सरपंच ९४०३६२६७८१ एन.एच. कापकर ९४०५३३६७६८
अहेरी किष्टापूर (वेल) श्री.पवन दिवाकर आत्राम उपसरपंच ७४९९२२३७८४
6 अहेरी वेडमपल्ली अजय नारायण मिसाल सरपंच 7588295720 डी.एस.सिडाम 9423837183
अहेरी वेडमपल्ली रेशमा संदीप पोरतेट उपसरपंच 9404545214
7 अहेरी रेपनपल्ली लक्ष्मी मद्नाय्या मडावी सरपंच ९४२१२०५१४४ आर एस बटवे ९४०४९३६५५३
अहेरी रेपनपल्ली विलास रामय्या नेरला उपसरपंच ८६६९०४९९६८
8 अहेरी येरमनार सौ. संद्या बिचू मडावी सरपंच 9405552450 एन.झेड.नरोटे 9405737569
अहेरी येरमनार श्री. विजय डोलू आत्राम उपसरपंच 9404855831
9 अहेरी गोविंदगाव कु. शंकरी बोंदाजी पोरतेट सरपंच ९४०५३६६०२८ कु. प्रीती विजयराव करमे ९४०३४१९८१५
अहेरी गोविंदगाव श्री. तिरूपती सांबा अल्लूर उपसरपंच ९४०४९९०५४०
10 अहेरी देचली दिवाकर लालू मडावी सरपंच 9404401357 फिरोज गंगाधर कुंभरे 9421887170
अहेरी देचली वंदना बुचाय्या पुजारी उपसरपंच 9421344870
11 अहेरी जिमलगट्टा पंकज मारोती तलांडी सरपंच 9405898964  डी एस सिडाम
अहेरी जिमलगट्टा व्येन्कटेश चिन्ना मेडी उपसरपंच 7588276841
12 अहेरी आलापल्ली श्री.शंकर गंगाराम मेश्राम सरपंच 9325553480 वाय.जी.मस्के 9881717706
अहेरी आलापल्ली श्री.विनोद व्यंकटेश अकनपल्लीवार उपसरपंच 9423672337
13 अहेरी उमानुर श्रीनिवास गावडे सदस्य 7588246937 राजेंद्र बाटवे 9404936553
अहेरी उमानुर रवींद्र कोरते सदस्य 8275779964
14 अहेरी वान्गेपल्ली पुष्पा ईश्वर आत्राम सरपंच 7499773496 एस.आर .बाम्बोडे 9404805452
अहेरी वान्गेपल्ली सुरेश नमदेव गावडे उपसरपंच 8468862813
15 अहेरी महागाव (खुर्द) रेणुका मधुकर आत्राम सरपंच 9309579541 भारती मनोहर भैसारे 8007722454
अहेरी महागाव (खुर्द) उमा रामलू माडगूळवार उपसरपंच 9370383211
16 अहेरी बोरी श्री.शंकर हनमंतू कोडापे सरपंच 8208098420 श्री. आय.आर.दर्रो 8999865259
अहेरी बोरी श्री. पराग सुरेशराव ओल्लालवार उपसरपंच 9284021003
17 अहेरी अवलमारी सुनंदा व्येंकना कोडापे सरपंच ८४५९०१६१७६ पि डी नन्नावरे 7798466118
अहेरी अवलमारी चिरंजीव शंकरय्या चिलवेरवार उपसरपंच ९४०५१२८८७३
18 अहेरी मेड्पल्ली निलेश तुकाराम वेलादी सरपंच 9405661212 एल. वाय. सिडाम 7588731562
अहेरी मेड्पल्ली दलसू बोड्डा आत्राम उपसरपंच 9421753629
19 अहेरी आरेंदा पि आर रायपुरे प्रशासक 8605833110 एन एम निमजे 9511288264
20 अहेरी पल्ले राजू कटिया आत्राम सरपंच ९४२३९७२३६३ पि झाडे ९४२१८५४८९७
अहेरी पल्ले महारी सुरेश आत्राम उपसरपंच
21 अहेरी व्येकटरावपेठा सौ. निलक्का टाटाजी गेडाम सरपंच ८२७५२२१३७९ एस जि मडावी 9405130037
अहेरी व्येकटरावपेठा श्री. किशोर लक्ष्मण करमे उपसरपंच ९४२२९५६६८५
22 अहेरी देवलमरी लक्ष्मण मधुकर कन्नाके सरपंच ९६२३९७०४३३ व्हाय एम लाडे ९४०३९२५९६३
अहेरी देवलमरी महेश लेकुर उपसरपंच ९८३४६६०१७५
23 अहेरी कमलापूर श्रीनिवास रामय्या पेंदाम सरपंच ९४०५९५३६२८ एल के पाल ९४०४८१५६८५
अहेरी कमलापूर सचिन रामनय्या ओलेठीवार उपसरपंच ९४०३४१३४०३
24 अहेरी दामरंचा किरण प्रमोद कोडापे सरपंच 9422999659 H PURAM 9923971024
अहेरी दामरंचा ज्योती राजगोपाल सुरमवार उपसरपंच 9405506289
25 अहेरी इंदाराम वर्षा प्रल्हाद पेंदाम सरपंच 9284547780 किरंगे
अहेरी इंदाराम वैभव रामय्याजी कंकडालवार उपसरपंच 9923389423
26 अहेरी वट्रा खुर्द श्री. रविंद्र लसमय्या आत्राम सरपंच 9403751001 एम निमगडे ९४०३२३८३५६
अहेरी वट्रा खुर्द श्रीमती ललिता शंकर आत्राम उपसरपंच 9404361152
27 अहेरी रेगुलवाही मामिता सुधाकर नैताम सरपंच 9420649878 वी ताडाम ७५८८७२३८८९
अहेरी रेगुलवाही क्रिष्ण पेन्ना गावडे उपसरपंच 9420962821
28 अहेरी पेठा सौ. शांताबाईं मलय्या सिडाम सरपंच 9404840891 एस. मडावी सर 8275186899
अहेरी पेठा श्री. नितेश नारायण मुलकरी उपसरपंच 9403632448
29 अहेरी कोन्जेड सुनिता रंगा मडावी सरपंच 7588338839 फिरोज कूमरे 9421887170
अहेरी कोन्जेड सीताराम शंकर मडावी उपसरपंच
30 अहेरी महागाव बु श्रीमती.पुष्पा दुर्गा मडावी सदस्या ८००७२७६९२५ अ भंडावर ९४०५६३१२२४
अहेरी महागाव बु श्री.संजय चंद्राजी अलोने सदस्या ८९९९१७८२२६
31 अहेरी पेरमिली किरण अरुण नैताम सरपंच 9403351996 मनोज मेश्राम ९४०४८३४८०५
अहेरी पेरमिली सुनील रुसू सोयाम उपसरपंच 9423706394
32 अहेरी मांडरा विलास बापू मडावी सरपंच ९४२०६०६२४३ एच डी पुराम ९९२३९७१०२४
अहेरी मांडरा संजय जयराम सडमेक उपसरपंच ९४०३४८३२५०
33 अहेरी खांदला एस सडमेक 9325472095
34 अहेरी खमनचेरू साईलु चिन्नु मडावी सरपंच एस गेडाम
अहेरी खमनचेरू नितीन कोडापे उपसरपंच
35 अहेरी राजाराम नागेश किष्टा कन्नाके सरपंच 9699372201 पी झाडे 9421854897
अहेरी राजाराम सुरक्षा हन्मान्तु आकदार उपसरपंच 9511210646
36 अहेरी मरपल्ली श्री.अरुण निलय्या वेलादी सरपंच 8275885185 शुभाष कान्हुजी परचाके 9404794079
अहेरी मरपल्ली श्री.धनंजय राजम डोंगरे उपसरपंच 9405354325
37 अहेरी राजपूर प्याच मीना मधुकर वेलादी सरपंच रोहिदास किशन कोडापे
अहेरी राजपूर प्याच मधुकर जग्गाजी वेलादी उपसरपंच
38 अहेरी नागेपल्ली लक्ष्मन रमेश कोडापे सरपंच ९०२१४१६६२८ एल बि वाळके 9403438315
अहेरी नागेपल्ली रमेश व्यंकटेश शान्गोनडावर उपसरपंच ७३०४८१६१८१
39 अहेरी किष्टापूर दोड रोशन मुत्ता सिडाम सरपंच ९४०४३९६४७३ मडावी 8275186299
अहेरी किष्टापूर दोड बंडे केसा वेलादी उपसरपंच ९४२००५७५२६
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 आरमोरी भाकरोंडी श्री.विलास देवराव उसेंडी सरपंच 9356338269 श्री. नानाजी फागोजी बन्सोड 9518942359
श्री.दिगांबर श्रीरंग राऊत उपसरपंच 8275090784
2 आरमोरी बोरीचक सौ.ज्योती दुर्वेश कोसरे सरपंच ९५ २९६३८६४१ श्री. के.जी. सोमणकर 9422891354
श्री. किशोर रामकृष्ण मेश्राम उपसरपंच ९४०५४२४२८६
3 आरमोरी चामोर्शी माल श्री ज्ञानेश्वर नानाजी धारणे सरपंच 7822963205 भारत एन कोकोडे 7875357955
सौ भाग्यशिला मुखरू गेडाम उपसरपंच 9850928681
4 आरमोरी चुरमुरा श्री. ईश्वर डोमाजी कुळे सरपंच ७९७२०६९७७४ श्री . सुरेश शंकर टिकले 9422152316
सौ.मोतन विलास कांबळे उपसरपंच ७७६८९६८३१०
5 आरमोरी देलोडा बुज. श्री. डंबाजी सिताराम हुलके सरपंच ८९७५५०३९२८ डी. एम. राऊत ९९२३३४९६२५
श्री. प्रमोद ईश्वर भोयर उपसरपंच ७४९९६९९४२३
6 आरमोरी देऊळगांव सौ. शामादेवी कवळू सहारे सरपंच 8788087138 कुमारी. विशाखा एल. रामटेके. 7798344309
सौ. वंदना राजेंद्र कामतकर उपसरपंच 9011549384
7 आरमोरी डोंगरगाव भू. छाया भास्कर खरकाटे सरपंच 7507743551 डि.पी. प्रधान 9764212609
लोमेश लक्ष्मन सहारे उपसरपंच 9284155612
8 आरमोरी इंजेवारी सौ. अल्काताई योगाजी कुकडकार सरपंच 9689702829 व्ही. एस.कुंभरे 8390199293
श्री. मंगेश ईश्वर पासेवार उपसरपंच 8788732311
9 आरमोरी किटाळी श्री राजेश कैलास लिंगायत सरपंच 9404129328 श्री . सुरेश शंकर टिकले 9422152316
श्री बाबा रामचंद्र नरुले उपसरपंच 9421218887
10 आरमोरी कोजबी वैशाली रामदास डोंगरवार सरपंच 9527758683 के. जि. सोमणकर 8806538848
बळीराम रामकृष्ण घुटके उपसरपंच 8275795645
11 आरमोरी कोरेगाव (रांगी) बालाजी लहानू गेडाम सरपंच 9404182066 उद्धव एम. प्रधान 9405509587
गेमराव विठ्ठल टेंभूर्णे उपसरपंच 8275719414
12 आरमोरी कुलकुली श्री.विलास सखाराम बावणे सरपंच 8263003917 सोमेश्वर बालाजी सहारे 9637817182
श्री.बादलशाह सुखराम मडावी उपसरपंच 9420955797
13 आरमोरी मानापूर सौ. कुंता दुर्गादास नारनवरे सरपंच ९८२२८२९९३२ कु.वैशाली आर.ढोरे 9075994293
सौ. वैशाली रंजित खुणे उपसरपंच ९४२१२६१८७०
14 आरमोरी मोहझरी मयूर परसराम कोडाप सरपंच 9137535988 श्री. जितेंद्र जि. टेकाम 8080645382
श्रीरंग फागोजी कुमरे सदस्य 9325789012
15 आरमोरी पळसगाव सौ.जयश्री त्र्यंबक दडमल सरपंच 9168162449 प्रकाश व्ही.कोंडा 9404384717
सौ.सोनी गणेश गरफडे उपसरपंच 9325062537
16 आरमोरी सुकाळा भाविन्दा नानाजी कन्नाके सरपंच 9689217496 सी.एस.राउत 9130415179
भारत मंगरूजी भैसारे उपसरपंच 9423708136
17 आरमोरी ठाणेगाव श्री.वासुदेव तुकाराम मंडलवार सरपंच 9420144477 श्री.एल.टी.भांडेकर ९४२२३६१८१७
सौ.स्नेहा गोपाल भांडेकर उपसरपंच 8275547625
18 आरमोरी वघाळा श्री. मिथुन श्रीराम प्रधान सरपंच ८८८८९११२३७ कु. के डी कोडापे ९८३४४४७५३०
सौ. शिल्पा संदीप अनोले उपसरपंच ७५८८७३७९१९
19 आरमोरी वैरागड सौ.संगीता खुशाल पेंदाम सरपंच 9403239403 श्री. पी.एम. बोदेले 9404556292
श्री.भाष्कर गणपती बोडणे उपसरपंच 9881820724
20 आरमोरी वडधा सौ.प्रिया भाष्कर गेडाम सरपंच 7719815537 श्री.विजय टी. गडपायले 9422154133
श्री विलास नाजूकराव सेलोटे उपसरपंच 9423710048
21 आरमोरी वासाळां सौ.रत्नमाला विलास सेलोटे सरपंच 8605073147 अमोल गुलाब मडावी ९४०५९६३२६५
सौ.उज्वला गणेश मंगरे उपसरपंच 9421730646
22 आरमोरी जोगीसाखरा श्री संदिप राजीव ठाकूर उपसरपंच 9423700500 निलेश दिवाकर कालंगा 7588888817
श्री स्वप्नील किर्तीलाल गरफडे सदस्य 9763656605
23 आरमोरी कुरंडी माल शारदा विनायक मडावी सरपंच 7020427236 श्री. यु.एम.प्रधान 7038954502
सुंनदा बळीराम मडावी उपसरपंच 7218071698
24 आरमोरी सायगाव सौ. शितल संदीप धोटे सरपंच ८९७५६८५१७८ विजय एम. पत्रे ८२६१०७७५४८
श्री. मनोज बाबुराव पांचलवार उपसरपंच ९३०९५०२९८०
25 आरमोरी पिसेवडधा श्री .प्रदिप सुधाकर कुमरे सरपंच 9405107902 श्री.टि.आर लटये 9405852434
श्री.पुरुषोत्तम किसन किलवले उपसरपंच 9405987886
26 आरमोरी शंकरनगर देवदास भूपती ढाली सरपंच 9834698443 श्री. सुरेश एच शेबे 9403422176
अनिता देवाशिष मंडल सदस्या 9075542724
27 आरमोरी सिर्सी श्री खुशाल जाणू वलादे सरपंच 9359302669 श्री. ए. सी. धाबेकर 8275815446
सौ. दर्शना सुधाकर बोबाटे उपसरपंच 7775825149
28 आरमोरी शिवणी बु. श्री.पुरुषोत्तम परसराम दोनाडकर सरपंच ९४२३८०१३०१ वंदना एस. वाढई 9404815806
श्री.सुरेश चांगोजी ढोरे उपसरपंच ९०११६४६५९१
29 आरमोरी कासवी श्री.सतीश आनंदराव गुरनुले सरपंच 8275538028 श्री, एस. जी. मडावी 9405963265
श्री.प्रवीण केवलराम ठेंगरी उपसरपंच 9529143323
30 आरमोरी डोंगरसावंगी सौ.सुलभा प्रदीप गेडाम सरपंच ९४२०३१२५६२ श्री. गोपाल सराटे 8390619685
श्री. टिकाराम शालीकराम नारनवरे उपसरपंच ९६३७१०२८६०
31 आरमोरी देलनवाडी शुभांगी हरिदास मसराम सरपंच 8275115796 श्री, पी.एम.डोंगरवार 9423122068
त्रिलोक दादाजी गावतुरे उपसरपंच 9420700862
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 भामरागड आरेवाडा तानु सिताराम सडमेक सरपंच 9421251607 एस.एल. तोकला 7588755898
भामरागड गणेश मेंगा सडमेक उपसरपंच 9403342178
2 भामरागड बोटनफुंडी तारा मुत्ता मडावी सरपंच 9423481465 एस.बी. जेटीवार 9421755590
भामरागड चत्रु पांडु मडावी उपसरपंच 9420357535
3 भामरागड धीरंगी अविनाश पैका मुहांडा सरपंच 8275649680 पी.एल. त्रिशुलवार 8275812842
भामरागड साधु लालसु परसा उपसरपंच 9405471731
4 भामरागड धोडराज सोनाली बकलु पोटामी सरपंच 9404560634 व्हि.बी. कस्तुरे 9420042825
भामरागड मनीराम गोंगलु पुंगाटी उपसरपंच 9405135054
5 भामरागड फोडेवाडा रोशनी दामोधर पोडली सरपंच 9404365834 आर.टी. मुडमा 7588670424
भामरागड नेंदा मसा पोडली उपसरपंच 9403439632
6 भामरागड होडरी मिनाश्री अशोक हबका सरपंच 7588436820 पी.एल. त्रिशुलवार 8275812842
भामरागड दुद्रा पांडू पुंगाटी उपसरपंच 9421729452
7 भामरागड इरकडुम्मी व्ही जी देवहरे प्रशासक 9421729452 डी.एस. सराटे 7588731679
8 भामरागड कुव्वाकोंडी बासु कट्टा कलंगा सरपंच 9404338246 आर.टी. मुडमा 7588670424
भामरागड कुम्मा मिरिया उसेंडी उपसरपंच 8275488525
9 भामरागड लाहेरी राजेश्वरी बोरा बोगामी सरपंच 9405556914 आर.एच. उईके 7588419560
भामरागड प्रकाश पुसू पुंगाटी उपसरपंच 9423361556
10 भामरागड मडवेली व्ही जी देवहरे प्रशासक 9421729452 एन.आर. कुमरे 8275815437
11 भामरागड मल्लमपोदूर रोशन रामा वड्डे सरपंच 9404146064 ए.डी. गोरे 7588189914
भामरागड संतोष नामदेव भुरसे उपसरपंच 9422955180
12 भामरागड मन्नेरजाराम शारदा पोच्छा कोरेत सरपंच 8275436950 चिरडे 9518365957
भामरागड मनीषा शंकर मडावी उपसरपंच 7588494637
13 भामरागड मिरगुलवांचा पुनम दानु पदा सरपंच 8275627376 डी.एन. जनबंधू 9405137921
भामरागड कोमटी विज्जा महाका उपसरपंच 9404651103
14 भामरागड नेलगुंडा भारती काशिनाथ माज्जी सरपंच 9405149638 आर.एन. नन्नावारे 8275609784
भामरागड देवाजी गुंडू पल्लो उपसरपंच 8275226828
15 भामरागड पल्ली जे वी मेश्राम प्रशासक 8275545215 बी.एस. हेमके 9403299696
16 भामरागड पारायणर सरिता कैलास कुसराम सरपंच 7588433530 एस.एल. चव्हाण 9403439632
भामरागड साधू चैतु पुंगाटी उपसरपंच 7588990410
17 भामरागड टेकला रासो चिन्ना मडावी सरपंच 9421532428 व्हि.पी. वेलादी 7588065449
भामरागड तिरुपती रामा मडावी उपसरपंच 9423826983
18 भामरागड येचली कमला चिन्ना कुरसाम सरपंच 8275882714 टी.बी. सल्ला 9421735144
भामरागड संजय मदनय्या येजलवार उपसरपंच 9420649215
19 भामरागड कोठी भाग्यश्री मनोहर लेखामी सरपंच 9423848672 सी.पी सातपुते 9421734532
भामरागड लालसू मुन्शी हेडो उपसरपंच 9420964128
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
चामोर्शी अड्याळ सौ. बेबिबाई बाबुराव बकाले सरपंच ७३५०१२४६८१ डी आर आष्टेकर ९४२२९०६७३६
चामोर्शी श्री. विजय भाऊजी मेश्राम उपसरपंच ९५११८००४०३
2 चामोर्शी अनखोडा रेखा मिलिंद येलमुले सरपंच 9588682182 वसंत डब्ल्यू.बारसागडे 8275899325
चामोर्शी वसंत धादुजी चौधरी उपसरपंच 9823862290
3 चामोर्शी आमगांव महाल जोसना गजानन गव्हारे सरपंच 7721858756 डी.आर.कांबडी 9403239072
चामोर्शी विनोद जयसिंग शेंगर उपसरपंच 9579388194
4 चामोर्शी आष्टी बेबीताई बंडूजी बुरांडे सरपंच ९६७३९००४६२ लीलाधर मिसार 9405139039
चामोर्शी सत्यशील नानाजी डोर्लीकर उपसरपंच ८२७५५३८०५७
5 चामोर्शी ईल्लूर तुळशिराम उरकुडा मडावी सरपंच 7080000000, सुवर्णा धुर्वे 9623811148
चामोर्शी रामचंद्र रावजी बामनकार उपसरपंच 7620000000,
6 चामोर्शी कढोली जितेंद्र चंपत हुलके सरपंच 9168343033 ए,एम.पडगीलवार 9421728500
चामोर्शी अल्का संदिप हुलके उपसरपंच 9373319795
7 चामोर्शी कळमगांव उषा राजेंद्र सयाम सरपंच प्रभा आनंदराव सिडाम 9422904447
चामोर्शी गिरीश पुरुषोत्तम धोटे उपसरपंच
8 चामोर्शी कान्होली सौ. वंदना रमेश नागापुरे सरपंच ८५५४८८८५८१ अशोक जुवारे 9421817268
चामोर्शी श्री. प्रीतम मनोहर देशमुख उपसरपंच ८८३०६६५८५४
9 चामोर्शी कुथेगाव विनोद अशोक भांडेकर उपसरपंच ९३७३९४१६४७ सुनंदा युवराज लटे 8767534167
चामोर्शी मीना भावेश किरंगे सदस्य ९६२३०३३२२३
10 चामोर्शी कुनघाडा माल माया रमेश कन्नाके सरपंच ९८३४६१४९५३ गजानन गेडाम 8275215284
चामोर्शी पोर्णिमा ईश्वर बोलगोवार उपसरपंच ९९२३०२७१६४
11 चामोर्शी कुनघाडा रै अल्काताई नामदेव धोडरे सरपंच 8459903858 रवी .कुनघाडकर 9421817871
चामोर्शी अनिल नामदेव कूनघाडकर उपसरपंच 9834204711
12 चामोर्शी कुरूळ विनोद महादेव मडावी सरपंच ९०२१३७५१६५ श्री.राधेश्याम उईके 9421358501
चामोर्शी बाबुराव नारायण शेंडे उपसरपंच ७७९६४२०२२८
13 चामोर्शी कोनसरी श्री श्रीकांत फुलचंद पावडे सरपंच ९४०५१५७५४८ ए.एम.धात्रक 7972343756
चामोर्शी श्री रतन वासुदेवराव आक्केवार उपसरपंच ९४२१८५६३५१
14 चामोर्शी गणपूर रै श्री सुधाकर नामदेव गद्दे सरपंच ८४५९२३६८६१ एच.के.कोकर्डे 8999091246
चामोर्शी श्री. जीवनदास प्रकाश भोयर उपसरपंच ९५५२३४६८५१
15 चामोर्शी गिलगांव रेखाताई रामगोपाल अलाम सरपंच ९९२२४६११८१ वाय.वाय.मुळे 9421911035
चामोर्शी मनोज देवराव चापडे उपसरपंच ९०४९४९५८४१
16 चामोर्शी गौरीपूर श्री.असीम गोष्टाबिहारी मुखर्जी सरपंच 7775030712 एम.सी.वाळके 9403302296
चामोर्शी श्री.महानंद कुतिश्वर हलदार उपसरपंच 9021227026
17 चामोर्शी घारगाव विवेक शेषराव भगत सरपंच ९७६५८७२०८७ एस.आर.कुनघाडकर 9403429857
चामोर्शी कबीरदास भैय्याजी आभारे उपसरपंच ८४५९६५२५३०
18 चामोर्शी घोट प्रशासक विनोद एस कोडगिरवार 9421729465
19 चामोर्शी चंदनखेडी सौ.इंदिरा बंडुजी बोरकुटे सरपंच ९८३४२९४७५६ श्री. राकेश एन. अलोणे 9421728500
चामोर्शी श्री.भारत निरनशहा कन्नाके उपसरपंच ८९९९५४२३३७
20 चामोर्शी चाकलपेठ गिता विकास रायसिडाम सरपंच ९७६७२६६०४६ श्री. धनंजय जे. शेंडे 7773951273
चामोर्शी सुनिल जगन्नाथ रामगोनवार उपसरपंच ९४२१७२८६१५
21 चामोर्शी चापलवाडा सौ. रेखा गीतेश कोहपरे सरपंच ७०३८५०६३०९ धर्मेंद्र फरदे 7588308532
चामोर्शी श्री. मनोज भाऊजी येलमुले उपसरपंच ९३७०५९८१६१
22 चामोर्शी चौडमपल्ली श्री. निखिल महादेव मडावी सरपंच ९४२०७४९७९० वी. डब्लू. बारसागडे 9823950901
चामोर्शी श्री. दयानाथ पोचू कोकेरवार उपसरपंच ९४२२४६९०९३
23 चामोर्शी जामगिरी भैय्याजी मारोती वाढई सरपंच 841195002 श्री.डी.डी.शेंडे 9404824873
चामोर्शी सुनीता भाऊराव डोर्लीकर उपसरपंच 9834754228
24 चामोर्शी जैरामपूर सौ.दिपाली सुधीर सोयाम सरपंच ९९२१७८७०३६ अनिल राजेराम पंधरे 8999091246
चामोर्शी सौ.छायाताई सीताराम भोयर उपसरपंच ९०६७५८००८७
25 चामोर्शी ठाकरी नंदा दादाजी कुळसंगे सरपंच 9325781721 गजानन गेडाम 8275215284
चामोर्शी मधुकर शंकर दुमनवार उपसरपंच 9834254682
26 चामोर्शी तळोधी मो. श्री मनोहर पत्रुजी बोदलवार उपसरपंच ९४२२७३८६२८ एम.ई.कुकडे 9637799722
27 चामोर्शी दोटकुली सौ.जया अभिजित सातपुते सरपंच ७३७८३०२०१९ एस.बी. जांभूळकर 7517665801
चामोर्शी श्री.ज्ञानदीपक गंगाधर सातपुते उपसरपंच ९३५९१३५३०१
28 चामोर्शी नवरगाव खुशाल देवाजी कुकडे सरपंच 9307437966 एच.के.निमसरकार 7620772249
चामोर्शी करिष्मा अमोल वनिकर उपसरपंच 9923927882
29 चामोर्शी नवेगाव माल सौ. सुप्रिया सुधिर धुडसे सरपंच ७४९९९६०६२४ पी.ए.दुफारे 9422720710
चामोर्शी श्री. चरणदास आबाजी चौधरी उपसरपंच ९०७५५७४१३७
30 चामोर्शी नवेगाव रै श्री डंबाजी दुर्गाजी खोडवे सरपंच ७८२१८१९८६७ श्री. प्रविण मारोती दुर्गे 9309194484
चामोर्शी श्री दिनकर रावजी दुधबळे उपसरपंच ७०६६३१५५०३
31 चामोर्शी नेताजीनगर गोपाल नगेन पाल सरपंच ९४०४१३०५८४ आर.जे.चारजे 9404977915
चामोर्शी संजीत कांचन भट्टाचार्य उपसरपंच ९३५६७५४३०९
32 चामोर्शी पाविमुरांडा सौ. माधुरी रामदास आतला सरपंच 9403154485 बी.यु.सरपे 9834129004
चामोर्शी श्री. विनोद रामजी कोंदामी उपसरपंच 9405018782
33 चामोर्शी पेटतळा शोभा रमेश कन्नाके सरपंच ९९२१७९७३०७ योगेश बी.कन्नाके 8766540876
चामोर्शी ओमप्रकाश मनिराम बर्लावार उपसरपंच ९४०५३९४४३६
34 चामोर्शी फराडा सौ.अनिता गुरुदास जिल्लेपल्लीवार सरपंच ९०७५८९६१३० अर्चना श्रीगीरीवार 7447782699
चामोर्शी श्री.सुदर्शन धर्माजी हजारे उपसरपंच ९६२३७००६७९
35 चामोर्शी फोकुर्डी श्रीमती चेतनमाला सुदर्शन रोहणकर सरपंच 9421835576 आर. आर. दुमाने 9673083550
चामोर्शी श्री. नरेंद्र सोमाजी फाले उपसरपंच 7972780679
36 चामोर्शी बहादूरपूर श्री दिनेश कानाई मिस्त्री सरपंच ९४२१९४२३६६ ए.बी. अंबादे 7796653589
चामोर्शी श्री प्रकाश बिरेंची सरकार उपसरपंच ९४०३२३९०६५
37 चामोर्शी भाडभिडी बी. सौ.पार्वतीबाई राजेंद्र गावडे सरपंच 8975694993 श्री.राधेश्याम उईके 9421358501
चामोर्शी सौ. कौसल्या महाजन चव्हाण उपसरपंच
38 चामोर्शी भाडभिडी मो- शांताबाई देवराव मडावी सरपंच ८२७५४६९५०९ कु. शालुनंदा एल.मडावी 9605933435
चामोर्शी मोरेश्वर बालाजी कुनघाडकर उपसरपंच ९७६३७०९१०५
39 चामोर्शी भेंडाळा सौ. कुंदाताई नरेंद्र जुवारे सरपंचा 8554868515 श्री.आर.आर.दुमाने 9673083550
चामोर्शी श्री. विठ्ठल बाबुराव सातपुते उपसरपंच 8381035059
40 चामोर्शी मक्केपल्ली चक नं.१ सौ.संगीता रुपेश वैरागडे सरपंच ७६२०८२००७४ भारत डी बनसोड 9421856705
चामोर्शी गिरमा मिर्या हिचामी उपसरपंच ७५८८५५४८३५
41 चामोर्शी मक्केपल्ली माल आदित्य विलास कांदो सरपंच ८६०५०४३८९८ पी.ए.मुलकलवार 9421800099
चामोर्शी देवनाथ जनार्धन भोवरे उपसरपंच ९४०४६३५३७६
42 चामोर्शी माडेआमगाव श्री.अमोल भिवा पुंगाटी सरपंच 9356879306 खरात 8888623874
चामोर्शी सौ.शारदा भारत तावाडे उपसरपंच 9420156680
43 चामोर्शी मारोडा अनिल नामदेव जुरे सरपंच ९३५६८६४१५९ डी.टी. हरडे 9404520904
चामोर्शी नंदा पुरुषोत्तम बोरकुटे उपसरपंच ९४२१६५८५१२
44 चामोर्शी मार्कंडा  कं सौ. वनश्री विवेक चापले सरपंच 7588827123 पी.ए.मुलकलवार 9421800099
चामोर्शी सौ.सुनिता अतुलकुमार कातलाम उपसरपंच 8975381785
45 चामोर्शी मार्कंडादेव उज्वला मृत्युंजय गायकवाड सरपंच ९१४५२३६६४९ श्री.श्रीकृष्ण मंगर 7517368782
चामोर्शी सोनी रत्नाकर शेंडे उपसरपंच ९४०४७१६१६०
46 चामोर्शी मालेरमाल नरेंद्र सदाराम मोहुर्ले सरपंच ८२०८८९८५०० ए.एस.निमगडे 9421856705
चामोर्शी नेताजी शामराव रायसिडाम उपसरपंच ७५८८६४१७८५
47 चामोर्शी मुधोली चक न ०२ सौ. अश्विनी रोशन कुमरे सरपंच 9359093747 ज्योती एम.बावनकर 7887585793
चामोर्शी श्री. किशोर गंगाधर खामनकर उपसरपंच ९४२१७३२९१६
48 चामोर्शी मुधोली तुकूम सौ शकुंतला रवींद्र डाकोटे सरपंच ७४९८८२७९८४ श्री.पुरुषोत्तम नागोराव पिपरे 9421701146
चामोर्शी श्री-दिलीप हनमंतू वर्धलवार उपसरपंच 8379801611
49 चामोर्शी मुधोली रिठ श्री -मंगलदास लटारु आत्राम सरपंच ९४०३७१०४५० श्री.पुरुषोत्तम नागोराव पिपरे 9421701146
चामोर्शी सौ-रेखा यशवंत देवतळे उपसरपंच 9370833498
50 चामोर्शी मुरखळा चक सौ. शेवंताबाई भैय्याजी गेडाम सरपंच 7875603023 आर.डी.शेंडे 9422912845
चामोर्शी कु. सौरभ परशुराम पाल उपसरपंच 7038353423
51 चामोर्शी मुरखळा माल श्री.भाष्कर नागोबाजी बुरे सरपंच 9595840184 वाय.वाय.मुळे 9421911035
चामोर्शी सौ.लक्ष्मी सोमनाथ सालोरकर उपसरपंच 9373774406
52 चामोर्शी मुरमुरी सौ गीता भाऊराव सेडमाके सरपंच ९४२०६४१३५२ पी.एम.रामटेके 9405721930
चामोर्शी कु. पंकेश अर्जुन चापडे उपसरपंच ८४५९२१६२२८
53 चामोर्शी मोहुर्ली(मो.) श्री.सुधीर एकनाथ शिवणकर सरपंच ८३२९२६७९७५ आर.एस.कुनघाडकर 9404355142
चामोर्शी सौ.उर्मिलाबाई ढीवरु मडावी उपसरपंचा ७०६६३०२६४९
54 चामोर्शी येडानूर सौ रजनीताई पांडुरंग उसेंडी सरपंच ९४२२११०२६१ डी.टी. हरडे 9404520904
चामोर्शी श्री सुनील सदुसिंग पवार उपसरपंच ८२६२८५६५३६
55 चामोर्शी रामाळा श्री.अरुण ब्रह्मदेव देवताळे सरपंच 9823541431 डी.पी. प्रधान 7588888900
चामोर्शी श्री.रवींद्र झुंगाजी पाल उपसरपंच 9823529989
56 चामोर्शी रेगडी कु.मोहिता डोलेश लेकामी सरपंच ९८३४८१७१९८ पी.एस.सलाम 9423776713
चामोर्शी कु.प्रवीण नामदेव मोहुर्ले उपसरपंच ९४९८४६०८६०
57 चामोर्शी लखमापुर बोरी श्रीमती. किरण विश्वनाथ सुरजागडे सरपंच ९६०७८०७७६९ हेमंत बी. डोनारकार 9420418666
चामोर्शी श्री. विनोद देविदास भोयर उपसरपंच ९७६३५०८१२५
58 चामोर्शी वरूर .विलास परशुराम चौधरी सरपंच 9881966217 श्री.डी.डी.शेंडे 9404824873
चामोर्शी सविता रामबाबा मडावी उपसरपंच
59 चामोर्शी वसंतपूर शष्टी राकेश सरकार सरपंच ९४२३१८२९३८ वी.एस. आमणर 9309804784
चामोर्शी मेनका सुकुमार रॉय उपसरपंच ९४०५००८७६६
60 चामोर्शी वाकडी सौ. भाग्यश्री अमोल मंगर सरपंच ९४२१६२९१५४ वी.एस.शंभरकर 9922939528
चामोर्शी श्रीमती. अंतकला प्रकाश मडावी उपसरपंच ७४९९६८१२१६
61 चामोर्शी वाघोली सौ सोनी प्रमोद किरमे सरपंच ८९९९४४३१८२ एस. एन. मेश्राम 9284427054
चामोर्शी श्री. राहुल गजानन पोरटे उपसरपंच ९३७३९८५१५३
62 चामोर्शी वायगांव सौ. मालाताई उत्तमप्रकाश मेश्राम सरपंच 8261887142 एस.एस.एलावार 9284057699
चामोर्शी सौ. राणी राजु आत्राम उपसरपंच 9423668432
63 चामोर्शी वालसरा श्री अरुण परशुराम मडावी सरपंच ७८८७५५८३३७ रजनी बाबुराव मेश्राम 8275813394
चामोर्शी श्री. वेनुदास निम्बाजी तुरे उपसरपंच ९४२३९७५०००
64 चामोर्शी विकासपल्ली श्रीमती. प्रभाती सोमनाथ बैद्य सरपंच ८१६९६३०८६८ डी.टी. हरडे 9404520904
चामोर्शी श्री. मिहीर रविन बिस्वास उपसरपंच ९४०५८४४६४१
65 चामोर्शी विक्रमपुर श्रीकांत सत्यनारायण ओल्लालवार सरपंच 76205242333 जे.आर बर्डे 9284057699
चामोर्शी प्रभाष मुकुंदा सरकार उपसरपंच 9158925549
66 चामोर्शी विसापूर रै सौ. गौराबाई भगवंतराव गाडवे सरपंच ९४०३१०९१७३ आर.जी. धुर्वे 9404126377
चामोर्शी श्री. काशिनाथ मारोती बुरांडे उपसरपंच ८७८८२५९८०७
67 चामोर्शी वेलतूर तुकूम सौ. संध्या संतोष नायगमकर सरपंच ८२६१०३८५७३ एस.बी. जांभूळकर 7517665801
चामोर्शी श्री.दिगांबर काशिनाथ धानोरकर उपसरपंच ९९२१०७८९१०
68 चामोर्शी सगनापूर सौ. पार्वता भाऊजी कन्नाके सरपंच ९६३७०८३७९१ एम.जे. निकुरे 9421729678
चामोर्शी कु. रेवती पुनाजी पोरटे उपसरपंच ७८८८१९२९३४
69 चामोर्शी सिमुलतला सौ.पुर्णिमा तारक हालदार सरपंच ९५२९९३३९५१ आर.के.कोडापे 8275225031
चामोर्शी श्री.समिरन सुप्रभात राॅय उपसरपंच ९३०९५३५२४९
70 चामोर्शी सुभाषग्राम श्री.कृष्ण सुनील मंडल सरपंच 8263990416 ए.वी.उंदिरवाडे 9421734881
चामोर्शी श्री.उदय बिश्वनाथ मंडल उपसरपंच 8275993433
71 चामोर्शी सोनापूर गोपिका गुरुदास टेकाम सरपंच ८३२९५२७९०४ श्री. धनंजय जे. शेंडे 7773951273
चामोर्शी शेषराव दशरथ कोहळे उपसरपंच ८३२९३३९६७८
72 चामोर्शी सोमनपल्ली श्री .निलकंठ गजानन निखाडे सरपंच ९१४६८००३६८ मकरंद .डी.बांबोळे 9423643180
चामोर्शी श्री. निलेश वसंत मडावी उपसरपंच ८२७५९१५४३९
73 चामोर्शी हळदवाही निता अजय पुडो सरपंच 9423248403 एस.एम.पुंगाटी 9422881790
चामोर्शी छत्रपती मारोती दुर्गे उपसरपंच 8767117877
74 चामोर्शी हळदीमाल सौ.अंजुताई शिवाजी मोटघरे सरपंच ८४५९१८४९९५ श्री.यु.एस.शंभरकर 9922939528
चामोर्शी श्री.शशिकांत कवडु देवतळे उपसरपंच ८००७७४२७४५
75 चामोर्शी दुर्गापूर प्रशासक एम.बि.बाबोडे 8830329809
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 देसाईगंज आमगांव रुपलता प्रमोद बोडेले सरपंच 9604550622 डी.एन. श्रिरामे 9404101355
प्रभाकर मुरारी चौधरी उपसरपंच 9423825272
2 देसाईगंज बोदधा भाग्यश्री यशवंत गायकवाड़ सरपंच 9322207845 गुरूदेव रूषीजी नकाटे 8275415322
राजेंद्र महादेव गायकवाड़ उपसरपंच 8208217525
3 देसाईगंज चोप प्रकाश मोतीराम डोंगरवार उपसरपंच 8806024407 मेघाना राउत 9403904456
नितीन मधुकर लाडे सरपंच 9765951364
4 देसाईगंज डोंगरगाव प्रभूदास गोविंदा धनगुने सरपंच 9764808052 बी.टी.जोंजाळकर 7721869060
वनमाला विकास पुसतोडे उपसरपंच
5 देसाईगंज एकलपूर संध्या सुदाम नागमोती सरपंच 8459211075 रवि मेश्राम 9309740363
विजय बाबुराव सहारे उपसरपंच 9423645929
6 देसाईगंज कसारी प्रदीप गजानन मडावी सरपंच 8975313439 नरेंद्र टी. आंबोने 9518742898
रविकुमार रमेश काशिवार उपसरपंच 9405132521
7 देसाईगंज किन्हाळा ज्योती दयाराम श्रीरामे सरपंच 9309887967 ए.पी. राठोड 9764341301
सुरेश महागा डोनाडकर उपसरपंच 9404050553
8 देसाईगंज कोकडी केवलराम सिताराम टिकले सरपंच 8390638619 एस.के. टेंभुणे 7798003199
पुष्पलता योगजी खोब्रागडे उपसरपंच 9673886787
9 देसाईगंज कोंढला गजानन किसन सेलोटे उपसरपंच 8329133436 जी.एन. मडावी 7588992427
अपर्णा नितीन राऊत सरपंच 8766869349
10 देसाईगंज कोरेगांव कुंदा रुषी गायकवाड सरपंच 9405962005 बी.एस. राउत 9421731406
धनंजय महादेव तिरपुडे उपसरपंच
11 देसाईगंज कुरूड पाशाला अविनाश गेडाम सरपंच 9579374699 एस.एच. चलाख 9422131090
क्षितिज कमलेश उके उपसरपंच 9422150723
12 देसाईगंज पिपंळगांव रामचंद्र श्रावण राऊत सरपंच 8275963154 जी.आर. नाकाडे 8275415322
प्रकाश मुखरुजी उरकुडे उपसरपंच 7378797774
13 देसाईगंज पोटेगांव विजय हिरामण दडमल सरपंच 9637250354 कल्पना राउत 9076559625
पंकज अरूण वजांरी उपसरपंच 9420174776
14 देसाईगंज शंकरनगर दादाजी तुकाराम वालदे सरपंच 9404930544 आरती एस. भोयर 9405404810
जयश्री जयपाल बागमारे उपसरपंच 9421172584
15 देसाईगंज शिवनगर शुषमा धर्मा सयाम सरपंच 9405827229 व्हि.टी. मैद 8007953395
रमेश बळीराम वाढई उपसरपंच
16 देसाईगंज तुळशी चक्रधर गणपत नाकाडे सरपंच 8007732460 व्हि.एस. वाढई 8767096395
सुरेश गुलाबराव तोंडफोडे उपसरपंच 9145256456
17 देसाईगंज विहीरगांव भारती सुरेश जुगनाके सरपंच 9404462941 गुलाब महादेव भोयर 9284928917
सरंगधर मुरलीधर शंभरकर उपसरपंच 9405987160
18 देसाईगंज विसोरा रमेश राजाराम कुढे सरपंच 9284073871 ए.एन. आदे 9168713932
संजय पुंडलिक करणकर उपसरपंच 9404119888
19 देसाईगंज सांवगी प्रभा मनोज ढोरे सरपंच 9373097664 एम. जी. लांजेवार 7588772783
सुमंत मारोती मेश्राम उपसरपंच 9923472352
20 देसाईगंज गांधीनगर सपना देवदत्त धाकडे सरपंच 7579983053 एम. जी. लांजेवार 7588772783
 नेताजी मदन सौंदरकर उपसरपंच
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 धानोरा चातगाव गोपाल लक्ष्मण उईके सरपंच 9422892716 व्ही. के. पिठाले 9423645540
भूमिका आनंद धुलसे उपसरपंच 7588803368
2 धानोरा चव्हेला नरेश ब्रिजलाल मडावी सरपंच 9356641320 के. के. जांभेळे 9403925831
उत्तम शिसू उसेंडी उपसरपंच 9309146609
3 धानोरा चिचोडा श्री. वाय. बी. पदा प्रशासक 9403216076 बी. आर. चाटारे 9421732098
4 धानोरा चिचोली उषा संतोष शेडमाके सरपंच 9405002668 एस. एस. तोंडरे 9405587071
पिंकी अमोल जेंगठे उपसरपंच
5 धानोरा चिंगली तनुजा धनीराम तुलावी सरपंच आर. बी. बोरकुटे 9421732939
सुंदरशाहा देवराव तुलावी उपसरपंच 8668440709
6 धानोरा चुडीयाल विनोद देवशा करंगामी सरपंच 9421642019 डी. एच. वंजारी
सुरेश साहू करंगामी उपसरपंच
7 धानोरा दराची नंदिनी लिखनराम कोलियारा सरपंच एम. एम. माकडे 9422848681
 निरंजना मनोहर नरोटे उपसरपंच
8 धानोरा देवसरा अंतकलाबाई सुभाष मडावी सरपंच 9284792044 पी. एस. काळे 9420775874
रवींद्रशहा मनोहरशाहा सयाम उपसरपंच 9421035020
9 धानोरा देवसुर पुराणसाय जयलाल कुमारे सरपंच 8275682142 टी. डी. भगत 9421780287
देवाली बकुराम पुडो उपसरपंच 9421480318
10 धानोरा दुधमाळा सुनंदा अंतराराम तुलावी सरपंच 9404827532 व्ही. के. पिठाले 9423645540
यशवंत प्रभूजी मोहूर्ले उपसरपंच 7823051200
11 धानोरा दुर्गापूर मनिषा मायाराम टेकाम सरपंच 9421627647 एम. बी. डोहे 7057120530
ललिता छबिसाय बेसरा उपसरपंच
12 धानोरा फुलबोडी मंगला गोपाल करंगामी सरपंच 9403808208 पी. एच. चालीगंजीवार 9422997681
पांडुरंग चेंदुजी नैताम उपसरपंच 9403963601
13 धानोरा गट्टा  विमल केशरी उसेंडी सरपंच डी. एम. बारापात्रे 9403238509
समसाय सुकरु उसेंडी उपसरपंच 7588695324
14 धानोरा गिरोला कल्पना बालाजी आतला सरपंच 9322716983 एल. बी. जांभुळे 8329856892
रुपेश नामदेव तुलावी उपसरपंच 7666693334
15 धानोरा गोडलवाही श्री नरेश मनकेर तोफा सरपंच 9423102513 एस. टी. मोहुर्ले 9405774093
विनेश लखू उसेंडी उपसरपंच 8275693128
16 धानोरा हेटी वंदना संभा दुगा सरपंच 9370167500 पी. बी. गेडाम 9422944405
वैभव यशवंत मुंडले उपसरपंच 9423335703
17 धानोरा हिरंगे कवलसिंग देवलसिंग राणा सरपंच 9403118974 जे. व्ही. राहाटे 9421734851
उर्मिला गौतर फरदिया उपसरपंच 7588349769
18 धानोरा ईरुप्टोला श्री. एस. वाय. आखाडे वि. अ. (शि.) प्रशासक 9423122161 जी. बी. वासेकर 8275420411
19 धानोरा जांभळी विलास नामदेव कुमरे सरपंच 9404815423 पी. एच. चालीगंजीवार 9422997681
पुरुषोत्तम दिनाजी बावणे उपसरपंच 9404522490
20 धानोरा जांगदा बु. सौ.रसिका मनोहर पोरेटी सरपंच ८२७५०७५१३३ जे. व्ही. मडावी 9420143830
श्री .अशोक सोमाजी कुमोटी उपसरपंच
21 धानोरा जप्पी श्री. एन. एच. बाबर कृषी अधिकारी प्रशासक 9421353611 ए. के. प्रधान 9421912655
22 धानोरा कामनगड संजय रामजी गावडे सरपंच 9420072890 के. एस. कोडाप 9403820433
रमेश मैनु वालको उपसरपंच 9405615683
23 धानोरा कामथळा श्री. ए. बी. ठाकरे वि. अ. (कृषी) प्रशासक 9421854985 एम. ऐ. सय्यद 9403403364
24 धानोरा कन्हाळगाव मंगला चंदू बोगा सरपंच ९४०३६७५२३० व्ही. आर. धाईत 9421857506
संजय सखाराम पदा उपसरपंच ९४०४९४७९६८
25 धानोरा कारवाफा कु. महानंदा सोमाजी आतला सरपंच 9404675287 एस. बी. संतोषवार 9405192367
विजय बबन बहिरवार उपसरपंच 9404657001
26 धानोरा काटेझरी श्री. एस. सी. सलाम वि. अ. (शि.) प्रशासक 9121857465 पी. एस. बुराडे 9422360231
27 धानोरा खांबाळा रंजना दारसु परसा सरपंच ९४२३६९७१२६ आर. सी. उरकुडे 9405785411
मनोज मुरलीधर मोहुर्ले उपसरपंच ८२७५२५४७१३
28 धानोरा खामतळा पार्वता सतीश कोरेटी सरपंच 9420704695 यु. एम. धोडरे 9422608469
सुनिता लोकनाथ चोपडे उपसरपंच 9423131634
29 धानोरा खुटगाव उर्मिला केजू पदा सरपंच 8275681446 व्ही. एन. चोपावार 9404535608
प्रल्हाद वसंत पोरेटी उपसरपंच 9405133223
30 धानोरा कोन्दावाही श्री. आर. बी. खोब्रागडे वि. अ. (शि.) प्रशासक 7083150346 श्री. कुंटावार
31 धानोरा कुलभट्टी श्री. एस. सी. सलाम वि. अ. (शि.) प्रशासक 9121857465 के. आर. ठाकरे 9405522083
32 धानोरा कुथेगाव ज्योती मोरेश्वर नरोटे सरपंच 9420314805 डी. एम. कुरूडे 9423445608
नाजुकराव देवराव कुडो उपसरपंच 8275363524
33 धानोरा लेखा श्री. एन. बाबर  वि. अ. (कृषी) प्रशासक 9657812659 के. के. जांभुळे 9403925831
34 धानोरा मेंढाटोला दुधराम टोटू परसे सरपंच ८२७५८४८७५० एस. व्ही. सहारे 9404220562
विलास जनार्धन चापले उपसरपंच ९४०४७०५८११
35 धानोरा मिचगाव बु. जोशना प्रमोद कोवे सरपंच 9421757219 के. जी. नेवारे 9767549901
बाजीराव दुर्गशहा वालको उपसरपंच 9405130799
36 धानोरा मिचगाव झाडा श्री रमेश नांगसु धुर्वा सरपंच ९४२३८७३६४२ सी. जि. कन्नाके 8329409286
कु प्रेमिला केशव मडावी उप सरपंच ९४०३३२१२६५
37 धानोरा मोहगाव श्री. वाय. बी. पदा  कृषी अधिकारी प्रशासक 9403216076 बी. एस. वडलकोंडा 9421730012
38 धानोरा मोहली श्री जगदीश नारायण पुंघाटे सरपंच 9529416217 एस. जी. कुनघाडकर 9421067548
कु. नयना नामदेव गावंडे उपसरपंच 9359266073
39 धानोरा मुजालगोंडी सौ- वछाला माद्गु वड्डे सरपंच 9404948230 जी. बी. सिडाम 9422575886
श्री- शंकर चेतू कोडाप उपसरपंच
40 धानोरा मुंगनेर मणिराम रामाजी कोवे सरपंच 9404482106 एल. आर. आलाम 9403450717
अशोक केशरी गावडे उपसरपंच 7498630325
41 धानोरा मुरगाव श्री. एन. एच. बाबर कृषी अधिकारी प्रशासक 9421353611 ए. के. प्रधान 9421912655
42 धानोरा मुरूमगाव शिवप्रसाद रामसाय गवर्णा सरपंच 7588440857 व्ही. बी. आखाडे 9421735325
मथनुराम निजामसिंग मलिया उपसरपंच 9421696692
43 धानोरा मुस्का नलिनी विलास गावळे सरपंच 9404606207 आर. सी. उरकुडे 9405785411
रेखा प्रभाकर बोरकर उपसरपंच 7588135294
44 धानोरा नवरगाव श्री. कपिल मोतीराम कोवा सरपंच ७६२०४३६६०६ के. जी. नेवारे 9767549901
कु. रविता काशीराम नैताम उपसरपंच ९४२२५३६१९७
45 धानोरा निमनवाडा छाया रविंद्र मडावी सरपंच ९३७०६३४७७४ एस. एम. मुळे 9423376981
चेतन भजन सुरपाम उपसरपंच ९०२२६३८२२६
46 धानोरा निमगाव श्री. एस. वाय. आखाडे वि. अ. (शि.) प्रशासक 9423122161 पी. एम. असुटकर 8669072680
47 धानोरा पन्नेमारा हरीराम चैतुराम धुर्वे सरपंच 8275875702 के. टी. किलनाके 9404387483
मनोजकुमार मानसाय तुलावी उपसरपंच 9404463609
48 धानोरा पयडी श्री- रावजी टीहलु हलामी सरपंच 9423366462 जी. पी. परचाके 9518947647
श्री- पंढरीनाथ लहूजी कावळे उपसरपंच 9403233972
49 धानोरा पेंढरी श्री- पवन विश्वनाथ येरमे सरपंच 7588958999 सी. के. खुणे 9421858064
 लक्ष्मीबाई दयाराम आतला उपसरपंच 7744960383
50 धानोरा पुस्टोला रंजना देवाजी आतला सरपंच 9405575867 जी. ए. राऊत 9545033525
नामदेव नरसू वालडा उपसरपंच 9423537204
51 धानोरा रांगी सौ.फालेश्वरी प्रदीप गेडाम सरपंच 9405324200 पी. एस. बुराडे 9422360231
श्री.नूरज सुरेश हलामी उप सरपंच 7350823684
52 धानोरा रेखाटोला चंद्रशेखर लालूजी उसेंडी सरपंच 9420804694 डी. पी. रामटेके 9923186599
नीता करुजी नरोटे उपसरपंच 8459126357
53 धानोरा साखेरा अनिल केशवराव दलांजे सरपंच 7588958051 आर. एम. दामले 9423622000
 तनु नारंगु पोटवी उपसरपंच 8275190858
54 धानोरा सालेभट्टी चेतना बंडू शेंडे सरपंच 8275653784 एन. आर. घुटके 9420963226
संजय वारलू कुळमेथे उपसरपंच 8010509826
55 धानोरा सावंगा बु. गीता महेश नराटे सरपंच 9404313916 बी. एस. वडलकोंडा 9421730012
सेबू मानसाय उसेंडी उपसरपंच
56 धानोरा सावरगाव राजाराम सुकालुराम गोटा सरपंच ७५८८७५५०८६ ए. एल. नरोटे 9405137080
राधेश्याम दर्याव मडावी उप सरपंच
57 धानोरा सोडे पुनम पुरुषोत्तम किरंगे सरपंच 9403631052 एस. एम. गेडाम 7447569882
माणिक फागुजी दुगा उपसरपंच 7588198764
58 धानोरा सुरसुंडी रोशनी येशू दुगा सरपंच ९४२०१२८४९३ आर. एस. कन्नाके 9421648459
शामलाल मैनुजी गावळे उपसरपंच ९४०३२५७८२७
59 धानोरा तुकूम सुमित्रा नरेंद्र टोपा सरपंच 9022124608 आर. जी. दोनाडकर 9421856380
सदुराम मंगू मडावी उपसरपंच 9579273721
60 धानोरा येरकड वासुदेव चीन्नुजी उसेंडी सरपंच ९४२१८१७३२९ जे. एस. मेश्राम 9422782781
प्रियंका सिद्धार्थ सहारे उपसरपंच ९४०५०००६०३
61 धानोरा झाडापापडा प्रियांका करण नाईक सरपंच 7588750553 आर. बी. शिवनकर 9423604412
धर्मेंद्र वसंत कोटवार उपसरपंच 8275760289
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 गडचिरोली अडपल्ली स्मिता धनंजय शेंडे सरपंच 7498733541 वासंती विश्वनाथ देशमुख 9403240035
रविंद्र विश्वनाथ भोयर उपसरपंच 9403436627
2 गडचिरोली आंबेशीवणी सरिता उल्हास टेंभुर्णे सरपंच 9421329774 नितिन भाऊराव पेंदोर 9404664650
योगजी पांडुरंग कुडवे उपसरपंच 9423871198
3 गडचिरोली अमिर्झा सोनाली गोकुळदास नागपुरे सरपंच 7744919198 अनिल तुकाराम खेवले 9322812747
संदीप नामदेव भैसारे उपसरपंच 9405658963
4 गडचिरोली बाम्हणी अर्चना शिवकुमार नंदेश्वर सरपंच 9423891655 धनंजय जोंद्रुजी कोठारे 9404969298
विनोद हनुमंत मल्लेलवार उपसरपंच 9579060888
5 गडचिरोली भिकारमौशी लता राजेराव मडावी सरपंच 8308478576 प्रमोद पुंडलिक वासेकर 9421730739
दिपक सोमा भोयर उपसरपंच 9371149853
6 गडचिरोली बोदली माल आकाश गजानन निकोडे सरपंच 9284129810 दिपंती होमराज नैताम 9421842495
मनीषा नितीन कुनघाडकर उपसरपंच 9552961028
7 गडचिरोली चांभार्डां सूरज रमेश उईके सरपंच 7774875618 नितीन भाऊराव पेंदोर 9403830733
 संदिप देविदास अलबंनकर उपसरपंच
8 गडचिरोली चांदाळा सुनिता विलास गेडाम सरपंच ९४२०५९४३८४ विलास लिंगजी दुर्गे 9420750541
अशोक काशिनाथ नैताम उपसरपंच ८३०८८९८४५५
9 गडचिरोली चुरचुरामाल प्रमोद डोमाजी मुनघाटे सरपंच 9404829073 संजय माधव कुंथवर 9404234853
प्रशांत अर्जुन खोब्रागडे उपसरपंच 9403041466
10 गडचिरोली देवापूर साविता विजय कोटावि सरपंच 9370469220 देवेंद्र सोनपिपारे 9767202669
11 गडचिरोली दर्शनीमाल जयमाला किशोर दुधबावरे सरपंच डोमा केउजी वधांकर 9637802179
कालिदास सदाशिव सातपुते उपसरपंच
12 गडचिरोली धुंडेशिवनी भावन तुकाराम फुलझेले सरपंच ९९२२०४३०८२ नंदकिशोर खरे 8208568456
 प्रिती पुरंददास गेडाम उपसरपंच ८२७५८६१३४५
13 गडचिरोली दिभना माल रमेश नकटू कुरनुले सरपंच 9421291955 वसंती व्ही. देशमुख 9403240035
उषा नरेश चौधरी उपसरपंच 8263939606
14 गडचिरोली डोंगरगाव अश्विनी वसंत सौंदुरवार सरपंच महेंद्रकुमार पांडुरंग मोहुर्ले 8308389656
पौर्णिमा मिथुन पालकवार उपसरपंच
15 Gadchiroli गिलगाव अशोक किसन कुडमेथे सरपंच 9420341350 शशिकला सीताराम तोंडरे 9404156624
राकेश केशव गोडसेलवर उपसरपंच 7721043435
16 गडचिरोली गोगाव राजेंद्रकुमार बाबाजी उंदीरवाडे सरपंच 7038940126  दिलीप शिवाजी मेश्राम 9422644116
निलेश नामदेवराव दाकोटे उपसरपंच 9422319845
17 गडचिरोली गुरवळा दर्शना धनराज भोपये सरपंच 9423873933
प्रकाश कपिलदास बांबोळे उपसरपंच 9130704244
18 गडचिरोली हिरापूर शालिनी देवानंद कुमारे सरपंच मडावि 8080073136
दिवाकर पुंडलिक निसार उपसरपंच
19 गडचिरोली इंदाळा मारोती श्रीरंग जेंगठे सरपंच 9309154500 गुरुदेव माधवराव पिंपळे 9422363331
विकास बालाजी गेडाम उपसरपंच 9370855402
20 गडचिरोली जमगाव देविदास गिल्लू मडावी सरपंच ९१४६८९१५९८ संजय एन. नैताम 9403247173
जयवंता सोमाजी नरोटे उपसरपंच ७७२१०५१२३७
21 गडचिरोली जेप्रा शशिकला मनोहर झंझाळ सरपंच 9075863117 दकरम मुखरू ठाकरे 9421729681
 कुंदा राजेंद्र लोनबले उपसरपंच 9689150372
22 गडचिरोली कनेरी तुषार तात्याजी मडावि सरपंच 9404332476 यशवंत गणुजी म्हस्के 9881717706
राजनी देवेंद्र ब्रम्हणवाडे उपसरपंच 9403095448
23 गडचिरोली काटली अरविंद खुशाल उंदिरवाडे सरपंच 9588679220 शारदा राजेश्वर येल्तीवार 9403820296
पार्वता यादव खेडेकर उपसरपंच 8805614977
24 Gadchiroli खरपुंडी जोशना मुकेश मशाखेत्री सरपंच 9423661589 संजीव केवलराम बोरकर 9552529933
रुषी रामजी नैताम उपसरपंच 8999014937
25 गडचिरोली खुर्सा मंजुला दिलीप पदा 9403260793 अरुण भास्कर भावले 9421856019
विनोद नाजुकराव रामटेक सरपंच 9403633090
भगवान नाजुकरव पदा उपसरपंच 8247630635
26 गडचिरोली कोटगल सुखदेव देवाजी खोब्रागडे सरपंच 9545709163 गुरुदेव माधवराव पिंपळे 9422363331
अमोल अशोक गड्डेवार उपसरपंच 9545049872
27 गडचिरोली मारदा  नारायण पोटवि सरपंच मंगल दामोदर डाकरे 9604684742
प्रेमिला रमेश नरोटे उपसरपंच
28 गडचिरोली मरेगाव  मालता अरुण आलम सरपंच गणपत तिमाजी कोलते 8830225322
उमाजी नानाजी शिवणकर उपसरपंच
29 गडचिरोली मारोडा जगदीश नाजुकराव माडावि सरपंच 9420357319 मारोती मनोहर निकुरे 9421730131
प्रतिभा प्रभाकर कोल्हेवार उपसरपंच 7588152691
30 गडचिरोली मेंढा वैशाली श्रावण चचाणे सरपंच 9067117463 स्नेहलता निलकंळ बोरकर 9404126386
 दिपाली जनार्दन गावतुरे उपसरपंच 8766978439
31 गडचिरोली मौशीखांब रंजिता दंबाजी पेंदाम सरपंच कविश्वर योगजी बनपूरकर 9404235786
रुपाली हिराजी गंधरवार उपसरपंच
32 गडचिरोली मुडझा बीके शशिकांत कृष्णाजी कोवे सरपंच 9307043020 दत्तात्रय आश्रुबा बायवसे 9405961505
शोभा साजन जेंगठे उपसरपंच 8275627579
33 गडचिरोली मूरखळा दशरथ बळीराम चांदेकर सरपंच 9405136556 मंगरु एम. मोगरकर 9405508905
राजेंद्र श्रीहरी खंगार उपसरपंच 9404383100
34 गडचिरोली मूरमाडी भोगेश्वर पत्रुजी कोडप सरपंच 9423778069 कविश्‍वर योगजी बनपूरकर 9404235786
यशवंत नथुराम डोईजड उपसरपंच 8275137053
35 गडचिरोली नगरी ज्ञानेश्वरी राकेश तिवरे सरपंच ९६०४६३६२१० शंकर एन पानेवार 8766429540
सतीश देवाजी बारसागडे उपसरपंच ९५११२१७३६७
36 गडचिरोली नवरगाव सुनंद दादाजी दशमुखे सरपंच 9404556505 रमेश तुकाराम  सहारे 9421856973
आशा भास्कर भोयर उपसरपंच 7823869120
37 गडचिरोली पारडी कुपी निरंक किशोर कवडूजी कुलसंगे 9420341248
38 गडचिरोली पोर्ला नियुक्त संदिप राऊत सरपंच 9404221417 दिगंबर कवळू लाटेलवार 7559353478
सुजित लालाजी राऊत उपसरपंच 9420191901
39 गडचिरोली पोटेगाव  अर्चना ज्ञानेश्वर सूरपाम सरपंच ८९७५९८५८७८ संजय एन. नैताम 9403247173
 नरेंद्र रोहिदास मोहुर्ले उपसरपंच ९४०४८२४५६०
40 गडचिरोली पूलखल सावित्री तुकाराम गेडाम सरपंच ८५५०९६८४४७ निलकंठ धाडू मोटघरे 9420142999
रुमनबाई रवींद्र ठाकरे उपसरपंच ९४०४५२१७२०
41 गडचिरोली राजगाटा चक यशवंत तुळशीदास काळबांधे सरपंच 9145638070 नंदकिशोर विठ्ठलराव खापरे 8208568456
नंदा मोरेश्‍वर टेकाम उपसरपंच 9011393729
42 गडचिरोली राजोली नरेंद्र लक्ष्मण कन्नके सरपंच 8080195648 महेंद्रकुमार पांडुरंग मोहर्ले 8308389656
संदिप राजू कोटावि उपसरपंच 8208267588
43 गडचिरोली साखरा पुण्‍यवान दादाजी सोरते सरपंच 7972510236 सतीशकुमार मरैय्या जिलापल्ली 9403677646
अर्चना दिनेश बोरकुटे उपसरपंच 9834991315
44 गडचिरोली सावरगाव रुंदा रवींद्र मडावि सरपंच यशवंत विठोबा भेंडारे 9423670998
दयाराम उरकुडा वरखडे उपसरपंच
45 गडचिरोली सावेला सुरेखा बाजीराव मडावी सरपंच ९१४६७४२७८७ रवींद्र देविदास शिवांकर 9404221200
विलास दलसू उसेंडी उपसरपंच ९३२५७०९२६७
46 गडचिरोली शिवनी किरण शंकर ताडपल्लीवार सरपंच 7498303304 वृंदना नेवारु कवडो 9604726134
 उषा आनंदराव गुरनुले उपसरपंच 8767865913
47 गडचिरोली टेंभा सुनीता विनोद भजभुजे सरपंच 9404383625 रामदास एम. हसे 9403440599
रामचंद्र तुळशीराम कस्तुरे उपसरपंच 9405004853
48 गडचिरोली विहीरगाव ज्योतिका रोहिदास तलांडे सरपंच ९६०४६३६२१० हेमंत घनश्याम गेडाम 7588452075
 अनिल महादेव कोठारे उपसरपंच ९५११२१७३६७
49 गडचिरोली वाकडी  सरिता भास्कर चौधरी सरपंच ८२७५६७३६१२ देवेंद्र मधुकर मच्छेवार 9421733585
 जालंधर जीवन भोयर उपसरपंच ७०२०७२०६२४
50 गडचिरोली वसा मुखरु मणिराम झोडगे सरपंच 9421634704 चंद्रशेखर रघुनाथ नैताम 9421857264
वर्षा गोविंदराव बाबनवडे उपसरपंच 9404758573
51 गडचिरोली येवली युवराज कवडुजी भांडेकर सरपंच 8275813832 पुरुषोत्तम सी. बनपूरकर 9423621099
प्रितम गजानन गेडम उपसरपंच 8928071701
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 एटापल्ली बुर्गी विलास लक्षमण गावडे सरपंच 8275814176 बी डी चैधारी 9421059613
एटापल्ली पार्वती शंकर डोंगरे उपसरपंच
2 एटापल्ली उडेरा गणेश चुकलु गोटा सरपंच पी.पी. निंदेकर 9423646936
एटापल्ली बापु मुंशी गावडे उपसरपंच
3 एटापल्ली गेदा रिना सोमा कुळयेटी सरपंच 7588335935 पी डी प्रधान 9422939140
एटापल्ली दसरु राजु मटटामी उपसरपंच
4 एटापल्ली तोडसा प्रशांत लालु आत्राम सरपंच 9404146246 आर.एस. कोडापे 9404874500
एटापल्ली भिवा दानु मटटामी उपसरपंच
5 एटापल्ली गुरुपल्ली कैलास रैनु उसेडी सरपंच 9420423075 म ए दुर्वे 9405857065
एटापल्ली बाळु घिसु आत्राम उपसरपंच
6 एटापल्ली तुमरगुंडा सविता अशोक गावडे सरपंच 7588472062 एम वाय बनसोड 8275845219
एटापल्ली लालसु वंज्या कुळयेटी उपसरपंच
7 एटापल्ली येमली ललीता दुलसा मडावी सरपंच 9405046088 एम सी गोन्नाडे 9404829505
एटापल्ली पल्लवी विनय खोब्रागडे उपसरपंच
8 एटापल्ली कसनसुर कमल मनोज टाकरे सरपंच 9420647873 एस.व्हि. धाकटे 9421732072
एटापल्ली छाया बाजू हिचामी उपसरपंच
9 एटापल्ली जारावंडी सपना वासुदेव कोडापे सरपंच 8275524116 व्ही एम पवार 7020172368
एटापल्ली सुधाकर भानुदास टेकाम उपसरपंच
10 एटापल्ली हालेवारा वासुदेव उरकुडा गोडाम सरपंच 9405842699 के जी कुलसगे 9405505795
एटापल्ली चमरु मोरु उसेंडी उपसरपंच
11 एटापल्ली गटटा पुनम कोमटी लेकामी सरपंच 8275645368 मनोज एच. मेश्राम 9404834805
एटापल्ली महारु मोहग लेकामी उपसरपंच
12 एटापल्ली पुरसलगोंदी अरुना मधुकर सडमेक सरपंच 9405976680 के. जे. कापुरडीया 8275652411
एटापल्ली राकेश झुरु कवडो उपसरपंच
13 एटापल्ली कांदोळी मासा झुरु मडावी सरपंच 9405323691 बी डी चैधारी 9421059613
एटापल्ली जीन्नी विजा मडावी उपसरपंच
14 एटापल्ली जांबिया राजू भिमा नरोटी सरपंच 8275528738 आर एस कलांबे 7545596852
एटापल्ली चंन्दू राजु दोरपेटी उपसरपंच
15 एटापल्ली गर्देवाडा प्रशासक प्रशासक 9421729635 एस व्ही बळगु 9404313262
16 एटापल्ली वांगेतुरी प्रशासक प्रशासक 9421817618 आर व्ही सेंडे 9404127367
17 एटापल्ली जवेली खुर्द मुन्ना बोजा पुंगाटी सरपंच 9404475080 एल डबलु मडावी 9403048341
एटापल्ली नेरो बाबुराव गोटा उपसरपंच
18 एटापल्ली दिंडवी तुळशीराम कट् मडावी सरपंच 9405840071 एम.यु. गेडाम 7588883228
एटापल्ली कौशीक विटटल आवडे उपसरपंच
एटापल्ली ाामला संतोष मडावी उपसरपंच
एटापल्ली चिन्नी मनोहर उईके उपसरपंच
19 एटापल्ली घोटसुर साधु गणु कोरामी सरपंच 7588403801 सुनिल नन्नावारे 7588002056
एटापल्ली रमको रामलु कोवाची उपसरपंच
20 एटापल्ली मानेवारा प्रशासक प्रशासक 9730760318 सुनिल नन्नावारे 7588002056
21 एटापल्ली सेवारी बुधु बिरा गोटा सरपंच 8319908374 एम.यु. गेडाम 7588883228
एटापल्ली राजु ल्क्षमण लेनगुरे उपसरपंच
22 एटापल्ली जवेली बु दामजी रावजी हिचामी सरपंच 8262089727 एल डबलु मडावि 9403048341
एटापल्ली ााहु मेशु पोराणी उपसरपंच
23 एटापल्ली नागुलवाडी सविता सदु दुर्वा सरपंच एन आय मडावि 9404229144
एटापल्ली देवु बंडु पुंगाटी उपसरपंच
24 एटापल्ली कोहका प्रशासक प्रशासक 9421729635 शरद लोंढे 9421856642
25 एटापल्ली कोटामी प्रशासक प्रशासक 7588295165 डी पी झाडे 9420677433
26 एटापल्ली वाघेझरी विलास मनकु कोंदामी सरपंच 7588987027 मारोती खरात 8275309264
एटापल्ली वनिता वामन शेंडे उपसरपंच
27 एटापल्ली चोखेवाडा गीता तुळशिराम उसेंडी सरपंच 9422105026 प्रदिप बेलखेडे 9403020607
एटापल्ली लालसु मनकु नरोटे उपसरपंच
28 एटापल्ली मेंडरी प्रशासक प्रशासक 9421729635 आर एस कोडापे 9404974500
29 एटापल्ली सोहगाव जग्गु बत्तुजी देहारी सरपंच 9421906117 व्हि एम पवार 7020172368
एटापल्ली राधीका नारीकराव पवार उपसरपंच
30 एटापल्ली सरखेडा वर्षा सोबराज उसेंडी सरपंच 9420696571 शरद लोंढे 9421856642
एटापल्ली रमेश दुस्सा दुग्गा उपसरपंच
31 एटापल्ली वडसा खुर्द मंदा शालीकराव गोडाम सरपंच 9404219258 एल डबलु मडावी 9403048341
एटापल्ली दलसु मैनु गावडे उपसरपंच
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 कोरची अलीटोला गनेश रामु गावडे सरपंच 9423492956 श्री दिलीप रामचंद्र धाकडे 9404796261
अनसींग रायसींग हरमे उपसरपंच
2 कोरची अरमुरकसा सांतनु नारड दहीकोटी सरपंच 8319547537 डी.जी.मेश्राम 9405471731
भुमेश्वरी कानसकुमार कुमरे उपसरपंच 9356153965
3 कोरची अस्वलहुळकी छाया राधेश बोगा सरपंच 9404933735 श्री राजेंद्र जगनालाल धिहरे 9404530347
प्रेमदास भागवनकसय गोटा उपसरपंच 9423398897
4 कोरची बेळगाव चेतनंद देवनाथ कीरसान सरपंच श्री.दयानंद मदन दुधे 9421731100
देवीदास अलकु गुरनुले उपसरपंच
5 कोरची बेलघाटी आर. वी. कोपुलवार प्रशासक 9420143478 श्री.कैलास बी .कावळे 9146526311
6 कोरची बेलकाटी कुंती दीलचंद हुपुंडी सरपंच 9420253858 देवानंन सुकरू भोयर 9422620019
हेमेद्र गोपाल कावले उपसरपंच 8275593927
7 कोरची बोदलदंड आर. वी. कोपुलवार प्रशासक 9420143478 यादव लक्ष्मण बोकडे 9403701107
8 कोरची बोगाटोला मानसींग रामसु नैताम सरपंच 8275108527 देवेंद्र भगवान लाकडे
जीवनलाल रामजी नुरुटी उपसरपंच 7972438021 9405988200
9 कोरची बोरी सावजी मटकुवार बोगा सरपंच 9403128025 प्रमीला धरमाजी अत्राम 9422620019
मीराबाई तुलाराम काटेंगे उपसरपंच 8275072754
10 कोरची दवंडी आर. वी. कोपुलवार प्रशासक 9420143478 अनील बाबुराव आखाडे 9403272636
11 कोरची जाभळी आर. वी. कोपुलवार प्रशासक 9420143478 राजेद्र जगनलाल धीहारे 9404530347
कोरची कोचीनारा सुनिता श्रावण मडावी सरपंच 9405644097 दामोदर केवळराम पत्ते 9420144682
रुपलाल हिरालाल देवांगन उपसरपंच 9405129460
13 कोरची कोहका राविता शंकर हलमी सरपंच 9356994412 ममता गावंडे 9404061742
ममता नकुल सहारे उपसरपंच
14 कोरची कोसमी नं 02 कलावंत राकेश हलामी सरपंच 9403069151 चेत सुरेश वंजारी 8208166285
अंताराम झाडूजी टेंभुर्ने उपसरपंच 9770081315
15 कोरची कोटगुल मंजुषा मेहतर कुमरे सरपंच 7588307494 नवलाजी मनोहर घुटके 9403445456
अनील रामलाल जनबंधु उपसरपंच 9422931060
16 कोरची कोट्रा आर. एम. दुधे प्रशासक 7507505615 रघुनाथ भीवाजी माकाडे 9422150858
17 कोरची मरकेकसा शामलाल धरमसींग गावडे उपसरपंच 9420103242 रघुनाथ भीवाजी माकाडे 9422150858
18 कोरची मसेली सुनील हीरालाल सयाम सरपंच 9404907995 येागाजी श्रीराम बनसोड 9404886633
वीरेद्रकुमार लाहानुजी जांभुळकर उपसरपंच 9422347316
19 कोरची मोटाझोलीया घनश्याम सूकाराम मडावी सरपंच 8275963560 भुपेद्र कल्यान उईके 8412893980
बाबुराव मनुराम गोटा उपसरपंच
20 कोरची मुरकुटी ए.डी. भोयर प्रशासक संतोष गनुजी शेलमाके 9422291660
21 कोरची नांनडी सरील गनपत मडावी सरपंच 9404460126 शेशराव वीठोबा सहारे 8275414986
अवीनाश सीतारु होली उपसरपंच 9404931272
22 कोरची नांगपुर इंदलसिंग भुकदिराम कुमारे सरपंच नीलकंठ मुरारी मारगाये 8208220498
परमेश सियाराम लोहनबरे उपसरपंच
23 कोरची नवरगाव कौसल्या मेहरू काटंगे सरपंच 8275161719 नलीनी गुलाब कोडापे 9637000310
रामदास इंदारु कुमारे उपसरपंच 9420315216
24 कोरची नवेझरी आर.एम. दुधे प्रशासक 7507505615 येागाजी श्रीराम बनसोड 9404886633
25 कोरची पीटेसुर चैनुराम गंडोरम ताडामी सरपंच 7020279840 लहानु अडकुजी धुरवे 9403435122
मोहन चामरु कुरचाम उपसरपंच 9325807013
26 कोरची सातपुती आर.एम. दुधे प्रशासक 7507505615 देवेंद्रकुमार यादवराव काशीवार 9423503185
27 कोरची सेानपुर गुलशन केजुराम नैताम सरपंच नीलकंठ मुरारी मारगाये 9421784811
प्रदीप परासराम होळी उपसरपंच
28 कोरची टेमली निकबाई धनेश थाट सरपंच 9422068926 महेश्वर कुडेगावे 9404535485
धनिराम बिसराम हिडामी उपसरपंच 9420430684
29 कोरची बीहीटेकला कीशेर झाडुराम नरोटे सरपंच 9010914261 नायनसींग उजगारसींग काटंगे 9834954688
क्रांती रामकुमार जाटा उपसरपंच 9403293429
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प. चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
कुरखेडा आंधळी(न) उज्वला लव्हाजी रायसिडाम सरपंच 7588127245 कु. एस. जे. रामटेके 9011300615
कुरखेडा अप्रव पुरंदर भैसारे उपसरपंच 9423645840
कुरखेडा आंधळी(सो) सुगंधाबाई भाजणराव हारामी सरपंच 9420774008 श्री. छगन बी. प्रधान 9403431036
कुरखेडा आशाबाई प्रवीण चौधरी उपसरपंच 8767440049
कुरखेडा अंगारा रेखा शेषराव कोकोडे सरपंच ७५८८५७५२८५ श्री. एच. डी. पिलारे 9421794027
कुरखेडा खुशाल अंताराम कुमरे उपसरपंच ८२७५२८६३१७
कुरखेडा अरततोंडी  श्री. विजय वासुदेव तुलावी सरपंच 7774944501 कु. राऊत 9765596625
कुरखेडा सौ. विश्रांती विलास रामटेके उपसरपंच 9405135469
कुरखेडा अंतरगाव श्रीमती सुमन बंडू नैताम सरपंच ८२७५६६८२४६ श्री. आय.बी. फुल 8080253759
कुरखेडा श्री अमित पांडुरंग गावळे उपसरपंच ९४२१९८८०५३
कुरखेडा बांधगाव किशोर यादव राणे सरपंच ९४०४९३००८० श्री. एल.डी. किरणापुरे 9421809099
कुरखेडा लालाजी मोतीराम वट्टी उप सरपंच ९४२३०८३१४३
कुरखेडा भगवानपूर भारती सुनिल कुमोटी सरपंच ७०३०४१८१७३ श्री. डी. ए. मिसार 9421855344
कुरखेडा हीरालाल फाल्गुन नारनवरे उपसरपंच ९७६५९५२६४२
कुरखेडा भटेगाव सौ.ललीना चांगदेव पुराम सरपंच ९३५६५६१७८४ श्री. डी. एन. बारसागडे 9423722665
कुरखेडा श्री.मोहन गणपत पुराम उपसरपंच ८६९८८५७४९७
कुरखेडा बेलगाव(खै) श्री.दिनकर हरिजी कुमरे सरपंच ९३५६६९९६४९ कु. एल.के. डोंगरवार 9158521236
कुरखेडा श्री.दिलीप श्रीहरी गायकवाड उपसरपंच ७४९९२८१२३५
१० कुरखेडा चांदागड हरिराम पंढरी चुरगाये सरपंच ९४२३५५३२९६ श्री. के. एफ. सूर्यवंशी 9423645933
कुरखेडा सुभाष नकटू दोमले उपसरपंच ९४२३०६८५९८
११ कुरखेडा चारभट्टी प्रीती विनोद मडावी सरपंच 7588754626 श्री. आम्बोने 9404001554
कुरखेडा सुरेश तुळशीराम कवडो उपसरपंच 8261047031
१२ कुरखेडा चरविदंड श्री. भूपाल नारायण कुमरे सरपंच 9370583755 कु. आर.के. सिडाम 9421956308
कुरखेडा सौ. केशिकला आनंदराव गोरटेकार उपसरपंच 7588930158
१३ कुरखेडा चिखली सौ. सविता रवि कुमरे सरपंच 85548000181 कु. आय. एम. रिठे 9423368901
कुरखेडा श्री. वासुदेव केजुजी बहेटवार उपसरपंच 9420976688
१४ कुरखेडा चीनेगाव आतेश भिवा चवारे सरपंच 9689503769 कु.आर.व्ही. कोवे 8698443760
कुरखेडा विना मारोती हलामी उपसरपंच 9763472747
१५ कुरखेडा चिरचाडी सौ. शोभा विनोद गावराने सरपंच 8766906072 श्री. जी. एन. गेडाम 9421856735
कुरखेडा श्री. तुळसिदास महादेव किलनाके उपसरपंच 9657989121
१६ कुरखेडा दादापूर श्री. कैलास बक्षि गावळे सरपंच 7588363197 कु. वाय. यु. पेंदोर 9764890680
कुरखेडा सौ. महानंदा महादेव वैद्य उपसरपंच 8698109349
१७ कुरखेडा धनेगाव संदिप मन्साराम वरखडे सरपंच ९४२१७३१४५३ श्री ए. एस. कन्नाके 8275081975
कुरखेडा देवराव तुळशीराम कोडाप उपसरपंच ९४०३०५१३९१
१८ कुरखेडा गेवर्धा सुषमा हर्षवर्धन मडावी सरपंच ९३७२१८७६७५ श्री. पी. बी. भांडेकर 9405192355
कुरखेडा ओमप्रकाश श्रीराम बोगा उपसरपंच ९३७२१८७६७५
१९ कुरखेडा घाटी हरिराम महादेव कोटनाके सरपंच ९४०३०५९२५९ श्री. व्ही. पी. बावणे 9420600243
कुरखेडा रंजना माधव सहारे उपसरपंच ७०३८८१०९३२
२० कुरखेडा गोठणगाव संतोष रामदास हिचामी सरपंच ९६३७५६२३१८ कु. के.आर.बरडे 9404086985
कुरखेडा राम नामदेव लांजेवार उपसरपंच ९१५८६३२५००
२१ कुरखेडा  गुरनोली   सुप्रिया गणेश तुलावी सरपंच ८७६७७७३१०६ श्री. एम. व्ही. मेश्राम 8275398338
कुरखेडा मंगेश  देवाजी  कराडे उपसरपंच ९७६५३०८३८५
२२ कुरखेडा जांभूळखेडा राजबत्ती जगदीश नैताम सरपंच ९४२२१६९२५६ श्री. के. एफ. सूर्यवंशी 9423645933
कुरखेडा गणपत महादेव बन्सोड उपसरपंच ८७८८२३०५०५
२३ कुरखेडा कढोली पारीका जगदीश रंदये सरपंच ८३९०११३६७७ श्री. डी. पी. निन्देकार 9765247408
कुरखेडा किरण चुडामनी आकरे उपसरपंच ९६८९७११४१२
२४ कुरखेडा कातलवाडा श्री भजनराव सुकरु कोवाची सरपंच 7588749400 श्री. एम. बी. गहाणे 9403782588
कुरखेडा श्री. जोतिराम मनकु मडावी उपसरपंच 9405027462
२५ कुरखेडा खरकडा किशोर आनंदराव गावळे सरपंच 9423512885 श्री. व्ही. पी. बावणे 9420600243
कुरखेडा अक्षपाल भजन मडावी उपसरपंच 9604242908
२६ कुरखेडा खेडेगाव यमुलता जगदीश पेंदाम सरपंच 9405289163 श्री. काळे
कुरखेडा भूमेश्वर रामदास सोनवाने उपसरपंच 9637533763
२७ कुरखेडा खोब्रामेंढा श्री .शेषराव मंगरु कल्लो सदस्या 9421730177 श्री. के. डी. अंबादे 8275676495
२८ कुरखेडा कुंभीटोला सौ किरण धनंजय तलाडे सरपंच 9146250972 कु. एल.के. डोंगरवार 9158521236
कुरखेडा  श्रीमती. लता बन्डु सहारे उपसरपंच 9673456664
२९ कुरखेडा मालदुगी आकांक्षा अरुण नैताम सरपंच 7666392216 कु. के.आर.बरडे 9404086985
कुरखेडा अन्नाजी टीटूजी नैताम उपसरपंच 7620656920
३० कुरखेडा मालेवाडा अनुसया पुरुषोत्तम पेंदाम सरपंच ७५८८४७७६१९ श्री. के. एन. उईके 7588360542
कुरखेडा मनहोर हरिभाऊ अत्राम उपसरपंच ९४२०८४६४३१
३१ कुरखेडा नान्ही चंद्रभान मथुर हुंडरा सरपंच ८४०७९५९१६१ श्री. डब्लू. एस. कोहरे 8698330804
कुरखेडा रुपचंद राघो कापगते उपसरपंच ७८७५५४७२९२
३२ कुरखेडा नवेझरी शुभेच्छा मुकुंदा नैताम सरपंच 7588146295 कु. पी. एस. मसराम 9569202515
कुरखेडा मारोती नेऊ सिडाम उपसरपंच 9423402378
३३ कुरखेडा पलसगड मिनाक्षी गणेश गेडाम सरपंच 8275519763 कु. पी. फुलझले 423646690
कुरखेडा विनू रामचंद्र गुरनुले उपसरपंच 9284689964
३४ कुरखेडा पुराडा अशोक वासुदेव उसेंडी सरपंच 9764826374 श्री. एन. पी. जवन्जालकर 9408828658
कुरखेडा रामचंद्र मोतीराम रोकडे उपसरपंच 7798344074
३५ कुरखेडा रामगड श्री मोरेश्वर  रैसु मडावी सरपंच 9404450645 कु. ए. झेड. तुमळाम 9423472312
कुरखेडा श्री श्रीराम पंढरी कुमरे उपसरपंच 7507466320
३६ कुरखेडा रानवाही जास्वंदा गंगाधर सयाम सरपंच 9404130466 श्री. एच. डी. पिलारे 9421794027
कुरखेडा रामचंद्र मोतीराम नरोटे उपसरपंच 8275670850
३७ कुरखेडा शिवनी सौ मंजुळा तुकाराम मारगाये सरपंच ७५८८३४५७१६ श्री. टी. बी. शेंडे 9404120538
कुरखेडा श्री रामकृष्ण  तुळशीराम पुराम उपसरपंच ८२७५६५८५५४
३८ कुरखेडा शिरपूर सौ  कुरेशा हेमराज मडावी सरपंच ७५८८७४३९९० श्री. आय. जी. शहारे 9403440745
कुरखेडा श्रीमती. भाविका कैलाश दुमाने उपसरपंच ८२७५४२६५७८
३९ कुरखेडा सोनेरांगी श्री. बाबुराव तिमाजी कुमरे सरपंच 8275677439 श्री. वाय. एन. टिकले 9404125005
कुरखेडा श्री. गुरुदेव सोमाजी निकोडे उपसरपंच 9527778201
४० कुरखेडा सोनसरी मीनाक्षी भाईचंद वटी सरपंच 9405406441 कु. एन. एन.कुमरे 7588377926
कुरखेडा झुनुकलाल बिरजू चौधरी उपसरपंच 9403451901
४१ कुरखेडा सावलखेडा अविनाश भाग्यवान टेकाम सरपंच 9404730241 श्री. डी. पी. निन्देकार 9765247408
कुरखेडा सावित्री सतीश राउत उपसरपंच 9527771723
४२ कुरखेडा तळेगाव सौ. आशा अशोक नैताम सरपंच 9403391389 कु. पी. फुलझले 423646690
कुरखेडा सौ. प्रिती लालचंद वालदे उपसरपंच 9765867413
४३ कुरखेडा उराडी सोनी धनराज वट्टी सरपंच 8275889671 श्री. वाय. एन. टिकले 9404125005
कुरखेडा राघेश्याम संभाजी दडमल उपसरपंच 9370844147
४४ कुरखेडा वडेगाव सौ.जमनाबाई ब्रम्हकुमार जमकातन सरपंच ८०५५८७२८२७ श्री. एम. टी. मेश्राम 9420362595
कुरखेडा श्री.भाग्यवान संतोष जनबंधू उपसरपंच ९७६५४६३३५८
४५ कुरखेडा येन्गलखेडा श्री .  सदानंद वासुदेव हलामी सरपंच ७५८८९५९०७४ कु. एम. पी. रामटेके 9284310492
कुरखेडा श्री. रेमाजी विठ्ठलराव किरनापुरे उपसरपंच --
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 मुलचेरा अडपल्ली माल कन्नाके रेखा प्रकाश सरपंच 8275096709 श्री. इंद्रावन बारसागडे 9923157057
मुलचेरा आत्राम महेंद्र दौलतराव उपसरपंच 9405238750
2 मुलचेरा आंबटपल्ली कडते उमेश माधव सरपंच 8275187758 श्री.एम.टी.वेलादी ९७६७२७१७३२
मुलचेरा सडमेक अर्पिता दिवाकर उपसरपंच 8275546423
3 मुलचेरा बालेपल्ली दुर्गे वैशाली मिलींद उपसरपंच 7598586327 श्री.मराठे ९४०५०६३८८०
मुलचेरा हलामी गणेश माधव सरपंच 8275582523
4 मुलचेरा चुटगुंटा मडावी साधना गिरमा सरपंच 7620087488 श्री.जे.के.कुमारे ९४०५०२२०९१
मुलचेरा आत्राम सुरेश भुमय्या उपसरपंच 7498591923
5 मुलचेरा देवदा तेलामी केशरी नेवलू सरपंच 9404794340 श्री.आर.एम.टीण्गुसले ९४०३६४८६८४
मुलचेरा तुमरेटी संतोष कोमरी उपसरपंच 9405577985
6 मुलचेरा गोमणी चौधरी साईनाथ मुत्ताजी उपसरपंच 9404179018 श्री.  उमेश  धोडरे 8788409379
मुलचेरा मडावी जिजाबाई उमेश सरपंच 8275252561
7 मुलचेरा गोविंदपुर बिस्वास प्रनब अजित उपसरपंच 7588493947 श्री. अक्षय कुळमेथे 9421373285
8 मुलचेरा कालीनगर मंडल पवन लक्ष्मिकांत सरपंच 7666285427 श्री.डी.पी.घुगलोत ९४२०६८११४७
मुलचेरा रोंय बृहस्पती प्रफुल उपसरपंच 9321209425
9 मुलचेरा कोठारी कुसनाके रोशनी प्रभाकर सरपंच 7304969565 श्री. एम. व्हि. कागदेलवार 8208493084
मुलचेरा बंडावार मनोज अशोकराव उपसरपंच 9422912218
10 मुलचेरा लगाम मडावी दीपक उध्दव सरपंच 9158586261 श्री.आर.टी.दुर्गे ९४२०५७५९११
मुलचेरा गेडाम मधुकर किशोर उपसरपंच 9404661428
11 मुलचेरा मल्लेरा मरापे उज्वला संजय उपसरपंच 9422432605 श्री.जे.के.कुमारे ९४०५०२२०९१
मुलचेरा कडते अरुण जैराम सरपंच 9307107942
12 मुलचेरा शांतीग्राम समद्दार श्रीकांत जितेंद्र उपसरपंच 9834066267 श्री.पी.गेडाम 7498410445
मुलचेरा बैरागी अर्चना उमेश सरपंच 7821955808
13 मुलचेरा सुंदरनगर सरकार संजीव निर्मल उपसरपंच 9421671202 श्री.डी.पी.घुगलोत ९४२०६८११४७
मुलचेरा मंडल जया परितोष सरपंच 9423669939
14 मुलचेरा विवेकानंदपुर मल्लिक तपन प्रेमचंद उपसरपंच 9420144604 श्री.बारसागडे ९९२३१५७०५७
मुलचेरा मिस्त्री भावना शैलेन सरपंच 8668768809
15 मुलचेरा वेंगणुर कांदो नरेश झगडू उपसरपंच 9370169835 श्री.डी.पी.घुगलोत ९४२०६८११४७
मुलचेरा नरोटे लता नामदेव सरपंच 9423362143
16 मुलचेरा येल्ला सोयाम वैशाली अनिल सरपंच 8688641462 श्री.पी.गेडाम 7498410445
मुलचेरा उराडे दिवाकर रावजी उपसरपंच 9518734697
अ.क्र पं.स चे नाव ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 सिरोंचा अदीमुत्तापुर मजू रामचंद्र चंदम . सरपंच 8275846705 श्री. मनोजकुमार भरतसिंग बघेल 9421730913
कुमारी पोसक्का सदवलय उपसरपंच
2 सिरोंचा अंकीसा माल पेड्डी सरिता सुदर्शन सरपंच 9404260873 श्री. प्रकाश अशोक बंडवार 9405662679
चिप्पा सतीशकुमार लक्ष्मीनारायण उपसरपंच
3 सिरोंचा आरडा प्रशासक प्रशासक 9404600269
4 सिरोंचा असरल्ली रमेश पोचालू ताईनेरी सरपंच 9420756354 ज्योतिराणी मलय्या बंदेला 9403236748
मिसारी सुधाकर रामय्या उपसरपंच
5 सिरोंचा बेजुरपल्ली वेलाडी सुशीला मल्ला सरपंच 7093646183 सुरेंद्र रमेश भारशिंगे 9421069747
6 सिरोंचा चींतरवेला तिरुपती व्यंकटी जोडे उपसरपंच 9405959283 वेंकटरामन नारायण गंजीवार 9423259555
7 सिरोंचा गरकापेठा गावडे सूरज रामा सरपंच 9420878288 मिथुन लेखराम मेश्राम 8275313815
दासरी व्यंकटी लचय्या उपसरपंच
8 सिरोंचा गोलागुडम श्रीदेवी भास्वय्या येलम सरपंच 9405462878 ज्योतिराणी मलय्या बंदेला 9403236748
लेंडगुरी विजयलक्ष्मी श्रीनिवास उपसरपंच
9 सिरोंचा गुमलगुडम कुर्सम जलमय्या नरसय्या सरपंच 9421809152 सुनील विश्वनाथ धकाते 9403099094
10 सिरोंचा जाफ्राबाद सदमेक बापू पापय्या उपसरपंच 7993917209 सुनील विश्वनाथ धकाते 9421732072
तिरुपती बाणय्या दुर्गम उपसरपंच
11 सिरोंचा जानमपल्ली आत्राम मधुकर विस्तारी सरपंच 9421137684 एकनाथ बापू आलम 7588811712
गणपती नागराजू रामचंद्रम उपसरपंच
12 सिरोंचा कोपेला जंगम सुरेश बकय्या सरपंच 9422310417 प्रविण भाऊजी सिडाम 9405129129
माडे सुरेश मासा उपसरपंच
13 सिरोंचा कोरला माल वेलाडी सुशीला गणपती सरपंच 9021059574 कुंडलिक तारिकराम बन्सोड 9850646057
14 सिरोंचा कोतापल्ली प्रशाशक प्रशासक 9404600269 गिरीधर वासुदेव राऊत 9403783987
15 सिरोंचा लक्षीदेवीपेठा शानगोंडा लक्ष्मी व्यंकटेश सरपंच 9421691633 गिरीदास दाजी मडावी 9423419254
काटेला महेश बापू उपसरपंच
16 सिरोंचा मादाराम गावडे सरिता मरा सरपंच 9404781307 नरेश हरिभाऊ पगाडे 9405040268
भंडारी विजयालक्ष्मी रवींद्र उपसरपंच
17 सिरोंचा मदीकुंठा रिक्कुला सुजाता कृष्णमूर्ती सरपंच 7588908422 धनंजय नारायण धोंगडे 9404288408
18 सिरोंचा मेडाराम माल लेंका लक्ष्मी बुचन्ना सरपंच 9420758618 श्री. मनोजकुमार भरतसिंग बघेल 9421730913
ठाकूर सत्यम बापू उपसरपंच
19 सिरोंचा मोयाबीनपेठा बेबीताई भगवंत कोडापे सरपंच 9588668263  इरशाद इद्दीतुला पठाण 7066870713
रत्नम शंकर लिंग उपसरपंच
20 सिरोंचा नडीकडा शशिकला सडवली कावेरी सरपंच 7995411271 विश्वनाथ वट्टे आत्राम 9405102018
21 सिरोंचा नगरम जुट्टू रोहिणी वेंकटस्वामी सरपंच 8275498449 सुरेश मारोती मोहुर्ले 9421325757
तोता सुजाता रमेश उपसरपंच
22 सिरोंचा नारायानपुर राजिता चंद्रेय सद्मेख सरपंच 9403448091 मिथुन लेखराम मेश्राम 8275313815
हरी अशोक रामय्या उपसरपंच
23 सिरोंचा नरसींहपल्ली संतोष शंकर शिदाम सरपंच 9403546309 गिरीधर वासुदेव राऊत 940373987
दुर्गम व्यंकटी सीताराम उपसरपंच
24 सिरोंचा परसेवाडा कमला सदाशिव गेडाम सरपंच 7620294941 सुधाकर बेका पुंगाटी 9420633578
वेलाडी शंकर पोचम उपसरपंच
25 सिरोंचा पातागुडम सुजाता हनुमंतू येलम सरपंच 9405689306 किशोरकुमार प्रभाकर रामटेके 8669597136
गुम्माडी अशोक मुत्तय उपसरपंच
26 सिरोंचा पेंटीपाका रेड्डी बाळक्का सडवली सरपंच 9422311227 हितेंद्र दौलत कोल्हटकर 7588345472
नरहरी शंकर राजन्ना उपसरपंच
27 सिरोंचा पेाचमपल्ली चांद्रय्या किष्टय्या सिंगनेनी सरपंच 8187872630 संजय जयराम गेडाम 9405033250
ललिता शंकराया चल्ला उपसरपंच
28 सिरोंचा रामंजापुर सरक्का लचन्ना जेका सरपंच 9177623242 विश्वनाथ वट्टे आत्राम 9405102018
संतोषपू रवि राजन्ना उपसरपंच
29 सिरोंचा रमेशगुडम कौशल्या सांबया आत्राम सरपंच 9420939078 रणजीत जयशिंग राठोड 9423640834
कोलमुला सरिता वीरेंद्र उपसरपंच
30 सिरोंचा रंगय्यापल्ली अर्का गौरक्का पोचम सरपंच 9422516075 सुनील विश्वनाथ धकाते 9421732072
31 सिरोंचा सीरकोंडा गावडे लक्ष्मण विज्जा सरपंच 9422358038 सुनील विश्वनाथ धकाते 9421732072
गवडे मुल्ला करे उपसरपंच
32 सिरोंचा सोमनपली प्रशासक प्रशासक 9404600269 प्रशासक 9404600269
33 सिरोंचा सुंकरअली मन्ने कृष्णवेणी बिलेंद्र सरपंच 9404126501 राजेंद्र करुजी बारसागडे 9421723350
डोके रजिता प्रभाकर उपसरपंच
34 सिरोंचा टेकडामोटला हनुमंतू लक्ष्मीनारायण कोयला सरपंच 9405134846 प्रवीण भाऊजी सिडाम 9405129129
गोगुला रामचंद्र मलय्या उपसरपंच
35 सिरोंचा तुमनुर माल किष्टय्या रामय्या गुरसिंग सरपंच 9405217805 मुक्ताबाई नामदेव मडावी 9421705692
वेमुला बबिता किरण उपसरपंच
36 सिरोंचा वीट्टलरावपेठा सतीश शंकर आत्राम सरपंच 9848028014 प्रभाकर मोडूकू बोडेले 9404556292
कादरला श्रीनिवास सांबय्या उपसरपंच
37 सिरोंचा व्येंकटापुर अजय बापू आत्राम सरपंच  रणजीत जयशिंग राठोड 9423640834
38 सिरोंचा वडधम काटी मासा माडे सरपंच 7588767087 सुकला पोरा नरोटी 9404463878
जेट्टी मलय्या पेंटय्या उपसरपंच
39 सिरोंचा झींगानुर मडावी निलिमा कारे सरपंच रणजीत जयशिंग राठोड 9423640834

ग्रामपंचायात व गाव निहाय माहिती

अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 आवलमरी 1 आवलमरी
2 व्यंकंटापुर
3 कर्नेली
4 लंकाचेन
5 अबेझरा
2 इंदाराम सं 6 इंदाराम सं
7 मोदुमतुर्रा सं
8 गेर्रा
3 वांगेपल्ली 9 वांगेपल्ली
10 किष्टापुर
11 अप्पापल्ली
4 किष्टापुर वेल 12 किष्टापुर वेल
13 तानबोडी
14 रामय्यापेठा
15 बोटलाचेरु
16 मैलाराम
17 वेलगुर टोला
18 सज्जनपुर
19 विजयपुर
20 शिवलिंगपुर
5 वेलगुर 21 वेलगुर स
22 नवेगाव
23 येलचिल
24 कल्लेम
25 तोंदेल
26 बाळापुर
27 शंकरपुर
6 नागेपल्ली 28 नागेपल्ली
29 फुलसिंगनगर
30 पुसुकपल्ली
31 मोदुमडगु
32 येंकापल्ली
33 मलमपल्ली
34 टेकमपल्ली
35 संड्रा
7 महागांव खुर्द 36 महागांव खुर्द
37 दिनाचेरपल्ली
8 महागांव बुज 38 महागांव बुज
9 बोरी 39 बोरी
10 राजपुर पॅच 40 राजपुर पॅच
41 रामपुर चेक
42 शिवणीपाठ
43 ओडीगुडम
11 ख्रमनचेरु 44 ख्रमनचेरु
45 इतलचेरु
46 कन्नेपल्ली
47 रामपुर स
48 दोडेपल्ली
49 चिंतलपेठ
50 वडलापेठ
51 टेकुलगुडा
12 व्येंकटराव पेठा 52 व्येंकटरावपेठा
53 अबनपल्ली
13 वट्रा 54 वट्रा (खु स)
55 वट्रा (बु. स)
56 वट्रा (बु.म)
14 देवलमारी 57 देवलमारी स
58 मोसम स
59 नंदीगांव म
60 काटेपल्ली स
61 कोलपल्ली मं
15 तिमरम 62 तिमरम
63 झिमेला
64 गुडडीगुडम
65 निम्मलगुडम
16 राजाराम 66 राजाराम
67 कोंकापरी
68 सुर्यापल्ली
17 खांदला 69 खांदला
70 पत्तीगाव
71 चिरेपल्ली
72 कोत्तागुडम
73 गोलाकर्जी
74 मरनेली
75 रायगटटा
18 रेपनपल्ली 76 रेपनपल्ली
77 ताटीगुडम
78 छल्लेवाडा
79 मोदुमडगु
80 कोत्तुर
81 लिंगमपल्ली
19 कमलापुर 82 कमलापुर
83 आसा
84 नैनगुडम
20 वेडमपल्ली 85 वेडमपल्ली
86 अर्कापल्ली
87 गुंडेरा
88 मरीगुडम
21 जिमलगट्टा 89 जिमलगटटा
90 मेडपल्ली
91 रसपल्ली
92 येदरंगा
93 येर्रागडडा
22 गोंविदगांव 94 गोंविदगांव
95 यंेकाबंडा
23 मरपल्ली 96 मरपल्ली
97 कोत्तागुडम
98 भस्वापुर
99 भस्वापुर टोला
100 करंचा
24 उमानुर 101 उमानुर स
102 उमानुर म
103 सुध्दागुडम
104 जोगनगुडा
105 तिमरम
106 सिलमपल्ली
107 दुब्बागुडम
108 गोटीगुडम
109 मोंडीगुटटा
25 रेगुलवाही 110 रेगुलवाही
111 मुडेवाही
112 मोतुकपल्ली
26 किष्टापुर दौड 113 किष्टापुर दौड
114 पेरकाभटटी
115 लखनगुडा
116 किष्टापुर म
117 पत्तीगाव
118 दोडगीर
27 देचली 119 देचली स
120 सिंधा स
121 जोगनगुडा
122 मुखनपल्ली
123 सिंधा म
124 मुत्तापुर
125 आसली म
126 इंद्रानगर
28 पेठा 127 पेठा
128 येलाराम
129 तोडका म
130 तोडका स
131 कामासुर
29 कोंजेड 132 कोंजेड
133 बिऱ्हाडघाट
134 मेटटीगुडम
135 कल्लेड
136 लोवा सर्वेड
30 आरेंदा 137 आरेंदा
138 चौडमपल्ली
139 ताडगुडा
140 सकिनगटटा
141 मिरकल
31 मांडरा 142 मांड्रा
143 मोदुमडगु
32 कुरुमपल्ली 144 कुरुमपल्ली
145 कोडसेपल्ली स
146 कोडसेपल्ली  म
147 कोडेकसा
148 नैनेर
149 मदगु
150 एकरा
33 येरमनार 151 येरमनार
152 मिचगुडा
153 गुर्जा खु
154 कवठाराम
155 कोरेपल्ली
34 पल्ले 156 पल्ले
157 रापेली
35 दामरंचा 158 दामरंचा
159 भंगारामेपेठा
160 तांडेर मं
161 चिटवेली म
162 चिंतारेव
163 वेलगूर टोला
164 रुमलकसा
36 मेडपल्ली 165 मेडपल्ली
166 तलवाडा
167 कासमपल्ली
168 गुर्जा बु.
169 वेडमपल्ली
170 कोरेली खु
171 कोरेली बु.
172 तुमीरकसा
37 पेरमिली 173 पेरमिली
174 चंद्रा स.
175 चंद्रा म.
176 आलदंडी
177 कचलेर म.
38 आलापल्ली 178 आलापल्ली
39 चिचगुंडी 179 चिचगुंडी
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 इंजेवारी 1 इंजेवारी
2 पेठतुकुम
2 देऊळगाव 3 देऊळगाव
3 डोंगरसांवगी 4 डोंगरसांवगी
4 किटाळी 5 किटाळी
6 सुर्यडोगरी
7 आकापुर
5 चुरमुरा 8 चुरमुरा
6 ठाणेगाव 9 ठाणेगाव
7 डोंगरगाव भु. 10 डोंगरगाव भु.
8 शिवणी बु. 11 शिवणी बु.
9 वासाळा 12 वासाळा
10 कासवी 13 कासवी
14 रामपुरचक
15 आष्टा
11 सायगाव 19 सायगाव
12 वघाळा 20 वघाळा
13 पळसगाव 21 पळसगाव
22 नवरगाव
23 पाथरगोटा
14 जोगिसाखरा 24 जोगिसाखरा
25 सालमारा
26 कनेरी
15 कोजबी 27 कोजबी
28 करपडा
29 लोहारा
30 सोनपुरचक
16 शंकरनगर 31 शंकरनगर
17 चामोर्शीमाल 32 चामोर्शीमाल
33 चामोर्शी चक
34 वनखी
18 वैरागउ 35 वैरागड
36 पाटणवाडा
37 मेंढेबोडी
19 मोहझरी 38 मोहझरी
39 शिवणी खु.
20 कुरंडीमाल 40 कुरंडीमाल
41 डोगंरतमाशी
42 वडेगाव
43 मेंढा
44 कुरंडीचक
21 सुकाळा 45 सुकाळा
22 मानापुर 46 मानापुर
47 मांगदा
48 चव्हेला
49 तुलतुली
23 भाकरोंडी 50 भाकरोंडी
51 भांन्सी
52 मेंढा
53 खडकि
24 कुलकुली 54 कुलकुली
55 नवरगाव मक्ता
56 नवरगाव उर्फ रामटोला
25 देलनवाडी 57 देलनवाडी
58 नांगरवाही
59 कोसरी
26 सिर्सी 60 सिर्सी
61 गणेशपुर चक
62 विहीरगाव
63 नरोटीचक
64 मोहटोला उर्फ कुकडी
65 नरोटीमाल
27 नरचुली 66 नरचुली
67 खांर्डी
68 वानरचुवा
69 वनखेडा
28 जांभळी 70 जांभळी
71 दवंडी
29 पिसेवडधा 72 पिसेवडधा
73 परसवाडी
74 येंगाडा
30 कोरेंगाव (रांगी) 75 कोरेंगाव (रांगी)
76 उमरी
77 थोटेबोडी
31 वडधा 78 वडधा
79 डार्ली
80 देशपुर
81 टेंभाचक
82 कुरंझा
83 चिचोली
84 देवीपुर कॅम्प
32 बोरीचक 85 बोरीचक
33 देलोडा बु. 86 देलोडा (बु.)
87 देलाडा (खु.)
88 बोडधाचक
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 आरेवाडा 1 आरेवाडा
2 हिदूर
3 हितापाडी
4 कारमपल्ली
5 कियर
6 कृष्णार
7 राणीपोडूर
8 कथलासुर
2 बोटनफुंडी 9 बोटनफुंडी
10 फुंडी
11 कुडकेली
12 कंत्राणगटा
13 वटेली
14 गुंडापुरी
15 विसामुंडी
16 वेंगणूर
3 धोडराज 17 धोडराज
18 झारेगुडा
19 गोलागुडा
20 दर्भा
21 दर्भा टोला
22 जुव्ही
4 धिरंगी 23 धिरंगी
24 आलोदंडी
25 मोरडपार
26 कोपर्शी
5 फोदेवाडा 27 फोदेवाडा
6 होड्री 28 होड्री
29 होड्री टोला
30 लष्कर
31 गोपणार
32 गुंडेणूर
33 बिनागुंडा
7 इराकडूम्मे 34 इराकडूम्मे
35 पडतामपल्ली
36 चिचोडा
37 गोरणूर
38 केडमारा
39 धुडेपल्ली
40 इचाणगुडा
41 भांडेनगर
8 कोठी 42 कोठी
43 मारकणार
44 तुमरकोठी
45 गुडूरवाही
46 मुरूमभुशी
47 तोयणार
48 फुलणार
9 कुव्वाकोडी 49 कुव्वाकोडी
50 तुरेमरका
51 पेरमलभाटी
52 पुंगासुर
53 दामनमरका
10 लाहेरी 54 लाहेरी
55 कोयर
56 बंगाळी
11 मल्लामपोडूर 57 मल्लामपोडूर
58 इरपणार
59 भुसेवाडा
60 कुक्कामेटा
61 हिंदेवाडा
62 हिंदेवाडा टोला
63 मुरंगल
12 मन्नेराजाराम 64 मन्नेराजाराम
65 गेर्रा
66 बामनपल्ली
67 जोनावही
68 दुबागुडाम
69 परली
13 मिरगुळवंचा 70 मिरगुळवंचा
71 पदहुर
72 दोबूर
73 नारगुंडा
74 पिडमिली
75 पोयरकोठी
76 हलवेर
14 मडवेली 77 मडवेली
78 रेला
79 मरमपल्ली
80 सिपनपल्ली
81 मोकेला
15 नेलगुंडा 82 नेलगुंडा
83 भटपर
84 कवंडे
85 मिडदापल्ली
86 मिडदापल्ली टोला
87 मलेंगा
88 मर्देमलेंगा
89 हितालवारा
16 परायणार 90 परायणार
91 घोटपाडी
92 बोळंगे
93 पेनगुंडा
94 कुचेर
95 गोंगवाडा
96 महाकापाडी
17 पल्ली 97 पल्ली
98 कसनसुर
99 केहकापरी
100 बोरीया
101 जिंजगाव
102 जिंजगाव टोला
18 टेकला 103 टेकला
104 कुमरगुडा
105 कोडपे
106 तिरकामेटा
107 पोकुर
108 खंडी
109 नैनवाडी
110 मरदहुर
111 कोसफुंडी
112 कुचेर
113 मुत्तेनकुही
19 येचली 114 येचली
115 बासागुडा
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 चातगाव 1 कुडकवाही
2 कटेझरी न1
3 सिंगापुर
2 चव्हेला 4 रानवाही
5 माळंदा
6 चव्हेला
7 कांदळी
3 चिचोली 8 वाघभुमी
9 चिचोली
10 जेवलवाही
4 चिचोडा 11 चिचोडा
12 रेंगादंड
13 रोंडावाही
14 सिंसुर
5 चिंगली 15 आस्वलपार
16 चिंगली
17 महावाडा नं 2
6 चुडीयाल 18 चुडीयाल
19 अर्जुनी
20 डोंगरहुर
21 जपतलाई
22 तयागोंदी
23 वारेकसा
7 दराची 24 दराची
25 आंबेझरी
26 भटम-यान
27 कावडीकसा
28 केरम-यान
29 मुरझर
30 फुलकुडो
8 देवसरा 31 देवसरा
32 जयसिंगटोला
33 सिंदेवाही
34 उबदली
9 देवसुर 35 देवसुर
36 कीसनेली
37 कोसमी नं1
38 वडगाव
10 दुधमाळा 39 दुधमाळा
40 काकडयेली
11 दुर्गापुर 41 दुर्गापुर
42 खरगी
43 पळसगाव
44 सोमलपुर
12 फुलबोडी 45 फुलबोडी
46 कन्हाळगाव
47 लाटझोरा
48 झरी
13 गटा 49 गटा
50 गोटा
51 जांभळीझोरा
52 येडसगोंदी
14 गिरोला 53 गिरोला
54 महावाडा नं1
55 परसवाडी
56 उदेगाव
15 गोडलवाही 57 गोडलवाही
58 हीपानेर
59 कुपानेर
60 ठकरपार
16 हेटी 61 हेटी
17 हिरंगे 62 गुरेकसा
63 हिरंगे
64 रेंगादंड
65 तुमडीकसा
18 इरुपटोला 66 इरुपटोला
67 मंगेवाडा
68 मुरमाडी
19 जांभळी 69 जांभळी
70 गोटेविहीर
71 नवेगाव
20 जांगदा बु 72 जांगदा बु
73 मेटेजांगदा
74 मोडेभटी
21 जप्पी 75 भेंडीकन्हार
76 जप्पी
77 येडमपायली
22 कामनगड 78 चिमरीकल
79 कामनगड
23 80 मंगेवाडा
24 कामतळा 81 हाडापेठ
82 कामतळा
83 कीसनेर
84 पदाबोरीया
25 कन्हाळगाव 85 कन्हाळगाव
86 खेडी
87 शीवागाटा
26 कारवाफा 88 कारवाफा
27 खांबाळा 89 खांबाळा
90 कोलारबोडी
91 मेंढा
28 कटेझरी न2 92 कटेझरी न2
93 चारवाही
94 लहानझेलीया
95 गोटाटोला
29 खामतळा 96 खामतळा
97 मरमा
98 वाघभुमी
99 येरमागड
30 खुटगाव 100 खुटगाव
101 पलखेडा
102 पांडरसडा
31 कोंदावाही 103 घोडेझरी
104 गुमडी
105 कोंदावाही
32 कूलभटी 106 बंदुर
107 चरविदंड
108 कूलभटी
33 कुथेगाव 109 कुथेगाव
110 तळोधी
34 लेखा 111 लेखा
112 मेंढा
113 कन्हाळटोला
35 मेंढाटोला 114 मेंढाटोला
115 गटेपायली
36 मिचगाव बु 116 देवुळगाव
117 मिचगाव बु
118 गुजनवाडी
119 मिचगाव खु.
37 मिचगाव झाडा 120 मिचगाव झाडा
121 मरकागाव
122 कचकल
123 पाथरगोटा
124 पावरवेल
38 मेाहगाव 125 कोंडेकल
126 मेाहगाव
127 पुलखल
128 तुलमेर
39 मेाहली 129 मेाहली
130 सिंसुर
40 मुंजालगोंदी 131 मुंजालगोंदी
132 डबा
133 दराची
134 गटानयेली
135 खेडी मोवाड
136 सिंदेसुर
41 मुंगनेर 137 बोधीन
138 हटांजूर
139 मुंगनेर
140 येनगाव
42 मुरुमगाव 141 मुरुमगाव
142 आमपायली
143 बेलगाव
144 खेडेगाव
43 मुरगाव 145 मुरगाव
146 कोकडकसा
147 हरांडा बु
148 भिमपुर
44 मुस्का 149 बांधोना
150 सलंगटोला
151 सालेभटी
152 मुस्का
45 नवरगाव 153 भुरानटोला
154 नवरगाव
155 राजोली
156 येरंडी
46 निमनवाडा 157 बेारी
158 मासरीगाटा
159 निमनवाडा
160 निमगाव
47 निमगाव 161 तळेगाव
162 निमगाव
48 पयडी 163 पयडी
164 पेकीनमुडझा
49 पन्नेमारा 165 केहकावाही
166 केहकावाही मड
167 पन्नेमारा
168 रीडवाही
169 सिंदेसुर
170 उमरपाल
50 पेंढरी 171 ढोरगटा
172 मासानदी
173 पेंढरी
174 रेचा
51 पुसटोला 175 भापडा
176 हनपायली
177 पुसटोला
178 येडमपायली खु.
52 रांगी 179 रांगी
53 रेखाटोला 180 गायडोंगरी
181 मकेपायली
182 रेखाटोला
54 साखेरा 183 होराकसा
184 पाथरगोटा
185 साखेरा
55 सालेभटी 186 ढवळी
187 करेमरका
188 परसवीहीर
189 पवनी
190 सालेभटी
191 वडगाव
56 सावंगा बु 192 सावंगा बु
193 हलकनार
194 कन्हेली
195 मोरचुल
57 सावरगाव 196 बोधनखेडा
197 गजामेंडी
198 कांगडी
199 मरकागाव
200 मोरचुल
201 सावरगाव
58 सोडे 202 सोडे
203 पुसावंडी
204 भुसमकुडो
59 सुरसुंडी 205 सुरसुंडी
206 इरुपढोढरी
207 सायगाव
60 तुकुम 208 इरपुंडी
209 खरकाडी
210 मरकागाव
211 तोडेमसाहट
212 तुकुम
61 येरकड 213 येरकड
62 झाडापापडा 214 झाडापापडा
215 बोटेहुर
216 रुपीनगटा
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 आमगाव 1 आमगाव
2 बोडधा 2 बोडधा
3 रावणवाडी
3 चोप 4 चोप
4 डोंगरगाव (ह.) 5 डोंगरगाव (ह.)
6 अरततोंडी
7 चिखली रिठ
8 चिखली तू.
5 एकलपूर 9 एकलपूर
6 गांधीनगर 10 गांधीनगर
7 कसारी तू. 11 कसारी तू.
8 कोकडी 12 कोकडी
9 किन्हाळा 13 किन्हाळा
14 मोहटोला
10 कुरुड 15 कुरुड
11 कोरेगाव 16 कोरेगाव
12 कोंढाळा 17 कोंढाळा
13 पिंपळगाव 18 पिंपळगाव
14 पोटगाव 19 पोटगाव
20 विट्ठलगाव
15 सावंगी 21 सावंगी
16 शंकरपूर 22 शंकरपूर
23 कळमगाव
24 शेल्दा तुकूम
25 शेल्दा लांबे
26 डोंगरमेंढा
17 शिवराजपूर 27 शिवराजपूर
28 फरी
29 उसेगाव
18 तुळशी 30 तुळशी
19 विहीरगाव 31 विहीरगाव
20 विसोरा 32 विसोरा
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 बुर्गी 1 बुर्गी स.
2 मरकल
3 अबनपल्ली
4 पेमा स.
5 करपनफुंडी
2 चोखेवाडा 6 चोखेवाडा
7 कोईंदूळ
8 गळदापल्ली
9 कोथरी
10 मगदंडी
11 रेकनार
12  गुमडी
3 गर्देवाडा 13 गर्देवाडा
14 ताडगुडा
15 कोईदवर्षी
16 देवपाडी
17 मर्दकुही
18 मुरेवाडा
19 हाचबोडी
20 रेकलमेठा
21 हिकेर
22 रेकाभटाळ
4 गट्टा 23 गट्टा
24 गिलनगुडा
25 जाजावंडी
26 मोंहदी
27 कुंजेमर्का
28 गोरगट्टा
29 वटेली
30 बेसेवाडा
31 वाढवी
32 गुंडजुर
5 गेदा 33 गेदा
34 चंदनवेली
35 बारसेवाडा
36 ताडपल्ली
37 एकूनसूर स.
38 एकनसूर म.
39 तांबडा स.
40 तांबडा म.
6 गुरुपल्ली 41 गुरुपल्ली
42 पंदेवाही स.
43 पंदेवाही म.
44 डुम्मे
45 जवेली म.
46 कर्रेम
7 घोटसूर 47 घोटसूर
48 कोत्ताकोंडा बुज.
49 कोत्ताकोंडा खुर्द
50 गुंडाम
8 दिंडवी 51 दिंडवी
52 वेळमागड
53 शिरपूर
54 दोलंदा
55 मुंगनेर
9 हालेवारा 56 हालेवारा
57 देवदा
58 बटेर
59 गटेपल्ली
60 मवेली
61 वटेगट्टा
62 कचलेर
63 कोठी
64 कोरनार
65 रेगादंडी
66 पेठा म.
10 जांबिया 67 जांबिया
68 झारेवाडा
69 टिटोळा
70 पामाजीगुडा
71 अडंगे
72 पुस्के
73 गटागुडा
74 मोडस्के
11 जारावंडी 75 जारावंडी
76 चन्नाबोडी
77 कांदळी
12 जवेली बुज. 78 जवेली बुज.
79 कर्रेम म.
80 कन्हाळगांव
81 कारका खुर्द
82 मेंडरी
13 जवेली खुर्द 83 जवेली खुर्द
84 कुंडुम म.
85 नेंडवाही
86 जिजावंडी
87 वेळमागड
88 बुर्गी म(पिपली)
14 कांदोळी स. 89 कांदोळी स.
90 कांदोळी म.
91 गटेपल्ली
15 कसनसुर 92 कसनसुर
93 वेनासर
94 पुन्नूर
95 मुसरमगुडा स.
16 कोहका 96 कोहका
97 टेक्का
98 पेंदुलवाही
99 रोपी स.
100 आलेंगा म.
101 कसूरवाही
17 कोटमी 102 कोटमी
103 आसावंडी
104 नैनगुडा
105 पेडी म.
106 एटावाही
107 नवेगांव
108 कोंदावाही म.
109 मंडोली म.
18 मेंढरी 110 मेंढरी
19 मानेवारा 111 मानेवारा
112 कारका बुज
113 गुडराम
114 भुमकाम
20 नागुलवाडी 115 नागुलवाडी
116 कुदरी
117 मोहूर्ली
118 हेटळकसा
21 पुरसलगोंदी 119 पुरलगोंदी
120 मंगेर
121 हेडरी
122 आलेंगा म.
123 एडसगोंदी
124 पुसुमपल्ली
125 इतुलनार
126 गोडेली
127 नेंडेर
128 बोडमेटा
129 सुरजागड
130 मल्लमपाडी
131 बांडे
22 सरखेडा 132 सरखेडा
133 हनपायली
134 इरपनपायली
135 उमरगट्टा
136 रेच्चा
23 सोहगांव 137 सोहगांव
138 गर्तावाही
139 कुरुमवाडा
140 भापडा
141 मंजीगड
142 वंडोली
143 शिनभट्टी
24 सेवारी स. 144 सेवारी स.
145 सेवारी म.
146 कुकेली
147 कमके उर्फ घोटसूर
25 तोडसा 148 तोडसा
149 कारमपल्ली
150 दोडी स.
151 दोडी म.
152 आलेंगा म.
153 लांजी स.
154 एकरा खुर्द
155 एकरा बुज.
156 पेठा स.
157 झारेवाडा
26 तुमरगुंडा बुज. 158 तुमरगुंडा बुज.
159 तुमरगुंडा खुर्द
27 उडेरा 160 उडेरा स.
161 उडेरा म.
162 आलदंडी स.
163 आलदंडी म.
164 परसलगोंदी
165 रेकनार
28 वडसा खुर्द 166 वडसा खुर्द
167 वडसा कला
168 जांभुळवाही
169 मोरावाही
170 मालनगट्टा
29 वाघेझरी स. 171 वाघेझरी स.
172 वाघेझरी म.
173 गडेरी
174 झुरी स.
175 झुरी म.
30 वांगेतूरी 176 वांगेतूरी
177 दोडहूर
178 पुस्कोटी
179 तोडगट्टा
180 हिंदूर
181 मच्छवंचा
31 येमली 182 येमली
183 ताटीगुडम स.
184 ताटीगुडम म.
185 बिड्री
186 पिंडीगुडम स.
187 कोंदावाही
188 मंगुटा
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 अडपल्ली 1 अडपल्ली
2 आंबेशीवणी 2 आंबेशीवणी
3 अमिर्झा 3 अमिर्झा
4 बाम्हणी 4 बाम्हणी
5 भगवानपुर
5 भिकारमौशी 6 भिकारमौशी
7 कळमटोला
8 मुरुमबोडी
9 आंबेटोला
6 बोदली माल 10 बोदलीमाल
11 बोदली तु.
7 चांभार्डां 12 चांभार्डां
8 चांदाळा 13 चांदाळा
14 रानमूल
15 रानभूमी
9 चुरचुरामाल 16 चुरचुरामाल
17 चुरचुराचेक
18 कुराडी
19 महादवाडी
10 देवापूर 20 देवापूर
21 खराळगुडा
22 बिटनटोला
23 देवदा
24 काळशी
11 दर्शनीमाल 25 दर्शनीमाल
26 दर्शनीचक
12 धुंडेशिवनी 27 धुंडेशिवनी
28
13 दिभना माल 29 दिभना
14 डोंगरगाव 30 डोंगरगाव
31 मारकबोडी
15 गिलगाव 32 गिलगाव
16 गोगाव 33 गोगाव
17 गुरवळा 34 गुरवळा
18 हिरापूर 35 हिरापूर
36 माडेमुल
37 कुंभी
19 इंदाळा 38 इंदाळा
20 जमगाव 39 जमगाव
40 जलेगाव
41 नागवेली
42 ताडगुडा
43 कोरकुटी
21 जेप्रा 44 जेप्रा
45 राजगाटामाल
22 कनेरी 46 कनेरी
23 काटली 47 काटली
48 काटली चेक
24 खरपुंडी 49 खरपुंडी
50 माडेतुकुम
25 खुर्सा 51 खुर्सा
26 कोटगल 52 कोटगल
27 मारदा 53 मारदा
54 केलीगट्टा
55 तोह्गाव
56 जल्लेर
28 मरेगाव 57 मरेगाव
29 मारोडा 58 मारोडा
59 पेकिंगकसा
60 करकाझोरा
30 मेंढा 61 मेंढा
31 मौशीखांब 62 मौशीखांब
63 बेलगाव
64 रानखेडा
32 मुडझा बीके 65 मुडझा बु
66 मुडझा तु
33 मूरखळा 67 मूरखळा
68 नवेगाव
69
70
34 मूरमाडी 71 मूरमाडी
72 बोथेडा
73 मौशीचक
35 नगरी 74 नगरी
36 नवरगाव 75 नवरगाव
76 मोह्झरी
77 कोंढ़ाणा
37 पारडी कुपी 78 पारडी कुपी
79
38 पोर्ला 80 पोर्ला
81
82
39 पोटेगाव 83 पोटेगाव
84 सूर्यडोंगरी
85 बेनोली
40 पूलखल 86 पूलखल
41 राजगाटा चक 87 राजगाटा चक
88 उसेगाव
42 राजोली 89 राजोली
90 गव्हाळहेटी
43 साखरा 91 साखरा
44 सावरगाव 92 सावरगाव
93 कुरखेडा
94 पेठेडोंगरी
45 सावेला 95 सावेला
96 कोसमघाट
97 रायपुर
98 कन्हाळगाव
99 सुईमारा
100 गजनगुळा
101 सालईटोला
46 शिवनी 102 शिवनी
47 टेंभा 103 टेंभा
48 विहीरगाव 104 विहीरगाव
105 राखी
106 कृपाळl
49 वाकडी 107 वाकडी
108 मसली
50 वसा 109 वसा
110 वसाचेक
51 येवली 111 येवली
112 गोविंदपूर
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 बिहीटेकला 1 बिहीटेकला
2 बोटेकसा
3 बिहिटेखुर्द
2 बेडगाव 4 बेडगाव
5 झनकारगोंदी
6 कोसमी
3 अल्लीटोला 7 अल्लीटोला
8 मुंडीपार
9 माजुमखडका
10 टेकाबेदळ
11 झगडवाही
4 मसेली 12 मसेली
13 सावली
14 जामनारा
15 राजाटोला
5 अस्वलहूडकी 16 अस्वलहूडकी
17 लक्ष्मीपूर
18 दोडके
19 बोडेना
6 मुरकुटी 20 मुरकुटी
21 पडीयालजोब
22 मयालघाट
23 चरविदंड
24 लेकुरबोडी
7 कोचीनारा 25 कोचीनारा
26 मोहगाव
27 जोडतराई
8 बेलगावघाट 28 बेलगावघाट
29 गणेशपुर
30 टाहकाटोला
9 कोसमी नं.2 31 कोसमी नं.2
32 बडीमाधे
33 छोटीमाधे
34 अंतरगाव
10 बेतकाठी 35 बेतकाठी
36 टेकाबेदळ
37 तेलकादंड
11 नांगपूर 38 नांगपूर
39 देउळभट्टी
40 भटगाव
41 गजेगाव
42 शिवराजपूर
43 साल्हे
12 अरमुरकसा 44 अरमुरकसा
45 वाको
13 टेमली 46 टेमली
47 आंबेखारी
48 टूटेकन्हार
49 गढेली
14 नवरगाव 50 नवरगाव
51 साल्हे
52 भर्रीटोला
53 भिमपूर
15 नांदळी 54 नांदळी
55 सोहले
56 झेंडेपार
16 मर्केकसा 57 मर्केकसा
58 खिरूटोला
59 रामसायटोला
60 घुगवा
17 पिटेसुर 61 पिटेसुर
62 पुत्तरगोंदी
63 कोहकाबोडी
64 आलोंडी
65 रानकट्टा
66 भिमनखोजी
67 ग्यारापत्ती
18 बोगाटोला 68 बोगाटोला
69 खुर्शीपार
70 हितकसा
71 कोलुपदीकसा
72 मुलेटीपदीकसा
19 मोठाझेलीया 73 मोठाझेलीया
74 टेकेमेटा
75 बोटेझरी
76 न्याहायकल
77 तलवारगड
78 नारकसा
20 सोनपूर 79 सोनपूर
80 गोडरी
81 गोटाटोला
82 कामेली
83 मकारधोकडा
21 बोदालदंड 84 बोदालदंड
85 बिजेपार
86 बेलारगोंदी
22 बोरी 87 बोरी
88 हुडुकदूमा
89 गाहाणेगाटा
23 कोटगुल 90 कोटगुल
91 कोहकामोकासा
92 खसोडा
93 ढोलडोंगरी
94 येडजाल
24 दवंडी 95 दवंडी
96 कुकडेल
97 राजाटोला
98 चिलमटोला
25 कोटरा 99 कोटरा
100 हेटाळकसा
101 हितकसा
102 सिकारीटोला
103 हित्त्तापाडी
104 कैमुल
26 नवेझरी 105 नवेझरी
106 डाबरी
107 बोंन्डे
108 आंबेखारी
109 फुलगोंदी
27 जांभळी 110 जांभळी
111 भुऱ्यालदंड
112 सुरवाही
113 सोनपूर
114 खुनारा
28 कोहका 115 कोहका
116 जामनारा
117 पांढरापाणी
118 चांदागोटा
29 सातपुती 119 सातपुती
120 पिपरझोरा
121 काळे
122 गुटेकसा
123 कुमकोड
124 पांढरीगोटा
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 गोठणगांव 1 गोठणगांव, येरंडी
2 मालदुगी 2 मालदुगी
3 बेलगांव (खै) 3 बेलगांव, वाघेडा, खैरी
4 घाटी 4 घाटी
5 शिरपूर 5 शिरपूर
6 गेवर्धा 6 गेवर्धा, खेडेगांव (कुरंडी)
7 गुरनोली 7 गुरनोली
8 अरततोंडी 8 अरततोडी, देऊळगांव, खरमतटोला
9 आंधळी (न) 9 आंधळी, नवरगांव
10 पलसगड 10 पलसगड, बामणी, मौशी, सलंगटोला, जोशीटोला, धानोरी
11 चारभट्टी 11 चारभट्टी, कोटलडोह, सिंदेसूर, पिटेसूर
12 खेडेगांव 12 खेडेगांव, गरगडा, बिजापूर
13 अंतरगांव 13 अंतरगांव, लवारी, येरकडी, मरारटोला, कटंगटोला, डोंगरगांव, चिखलधोकडा
14 पुराडा 14 पुराडा, हेटिनगर (सुंदरनगर)
15 रामगड 15 रामगड, जामटोला, वागदारा (गोवारहुडकी)
16 दादापूर 16 दादापूर, वारवी
17 कातलवाडा 17 कातलवाडा (कुरंडी रिठ)
18 तळेगांव 18 तळेगांव, साधुटोला, मोहगांव (वाकडी)
19 कुंभिटोला 19 कुंभिटोला
20 जांभुळखेडा 20 जांभुळखेडा, भिमनपायली
21 चिरचाडी 21 चिरचाडी, लक्ष्मीपूर, लेंढारी (नवनितपूर)
22 भटेगांव 22 भटेगांव, सोनपूर, येडापूर
23 वडेगांव 23 वडेगांव, आंजनटोला (पांडुटोला)
24 नान्ही 24 नान्ही, धमदीटोला (डिप्राटोला)
25 चिखली 25 चिखली, चिचटोला (तारटोला)
26 कढोली 26 कढोली
27 चिनेगांव 27 चिनेगांव, पळसगांव, डोंगरगांव, कोसी
28 खरकाडा 28 खरकाडा, गांगोली
29 बांधगांव 29 बांधगांव, सावरगांव, मेंढा, बोरटोला
30 सावलखेडा 30 सावलखेडा, कराडी, जांभळी
31 भगवानपूर 31 भगवानपूर, वाढोना
32 उराडी 32 उराडी
33 सोनेरांगी 33 सोनेरांगी, वासी
34 सोनसरी 34 सोनसरी, मोहगांव
35 अंगारा 35 अंगारा, खडकी, सावतळा
36 नवेझरी 36 नवेझरी, पळसगांव, ढोलडोंगरी, सतिटोला
37 धनेगांव 37 धनेगांव, फरी, कसारी
38 रानवाही 38 रानवाही, दामेश्वर, कसारबोडी (चिचटोला)
39 मालेवाडा 39 मालेवाडा
40 चरविदंड 40 चरविदंड, पालापुंडी, येडसकुही, हु-यालदंड, कुमुडपार, गांगसायटोला
41 खोब्रामेंढा 41 खोब्रामेंढा, नाडेकल, प्रतापगड (बदबदा)
42 येंगलखेडा 42 येंगलखेडा, नेहारपायली, चिचेवाडा
43 आंधळी (सो) 43 आंधळी (सो) चिपरी, दल्ली, नलिकसा, आंबेझरी
44 शिवणी 44 शिवणी, ढुसी, चांदोना
45 चांदागड 45 चांदागड, सालईटोला
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 अडपल्ली माल 1 अडपल्ली माल
2 अडपल्ली चेक
3 मलकापुर
4 सोमनपुर
5 तुमडी
6 गुंडापल्ली
2 आंबटपल्ली 7 आंबटपल्ली
8 चिचेला
9 फुस्की चेक
10 फुस्की माल
11 कोडीगाव
3 बोलेपल्ली 12 बोलेपल्ली
13 हेटलकसा
14 पुल्लीगुडम
4 चुटूगुंटा 15 चुटुगुंटा
16 दामपुर
17 जामगाव
18 लगाम चेक
19 टिकेपल्ली
20 तुमरगुंडा
5 देवदा 21 देवदा
22 मोरखंडी
23 गट्टा
6 गोमणी 24 गोमणी
25 मुखडी
26 मुखडी टोंला
7 गोविंदपुर 27 गोविंदपुर
28 हरिनगर
29 मथुरानगर
30 श्रीरामपुर
8 कोठारी 31 कोठारी
32 बंदुकपल्ली
33 धनुर
34 कोलपल्ली
35 कोपरअल्ली चेक
36 सिंगणपेठ
9 कालीनगर 37 कालीनगर
38 गांधीनगर
39 लक्ष्मीपुर
40 विजयनगर
10 लगाम 41 लगाम
11 मल्लेरा 42 मल्लेरा
43 लोहारा
44 कोळसापुर
45 मोहुर्ली
46 रेंगेवाही
47 गंगापुर
12 शांतीग्राम 48 शांतीग्राम
49 गिताली
50 कांचनपुर
13 सुंदरनगर 51 सुंदरनगर
52 खुदीरामपल्ली
53 श्रीनगर
54 भगंतनगर
55 भवानीपुर
56 तरुणनगर
14 वेंगणुर 57 वेंगणुर
58 सुरगाव
59 अंडेंगेपल्ली
15 विवेकानंदपुर 60 विवेकानंदपुर
61 देशबंधुग्राम
62 गणेशनगर
63 विश्वनाथनगर
64 देवनगर
65 उदयनगर
16 येल्ला 66 येल्ला
67 मरपल्ली
68 मच्छीगट्टा
69 नागुलवाही
अनु.क्र ग्रामपंचायत चे नाव अनु.क्र ग्रामसभेचे नाव
1 2 3 4
1 अदिमुत्तापुर 1 आदिमुत्तापूर
2 लक्ष्मिपूर रै
3 नंदिगाव रै
4 नंदिगाव चेक
5 चीपुरदुब्बा
2 अंकिसा 6 अंकीसा माल
7 बाल्मुत्यमपल्ली
3 आरडा 8 आरडा
9 राजेश्वरपल्ली चेक
10 राजांना पल्ली
4 आसरअल्ली 11 आसरअल्ली
5 बेज्जूरपल्ली 12 बेज्जुरपल्ली
13 जर्जापेठा
6 चिंतरेवुला 14 चिंतारेवूला
7 गर्कापेठा 15 गर्कापेठा
16 कोटा माल
17 राईपेठा माल
18 पोचमपल्ली
8 गोल्लगुडम 19 गोल्लगुडम चेक
20 गोल्लगुडम माल
21 अंकीसा चेक
9 गुम्मलाकोंडा 22 गुम्मल कोंडा
23 गुम्मलकोंडा पेच
24 सोमनूर माल
25 मुकिडीगुट्टा रै
10 जाफ्राबाद 26 जाफ्राबाद चेक
27 नेमडा माल
28 जाफ्राबाद वे लै
29 टेकडाताला
30 टेकडा चेक
31 मोकेला
11 जानमपल्ली 32 जानमपल्ली वे लै
33 रामंजापूर टोला
34 रामंजापूर चेक
12 कोप्पेला 35 कोपेला
36 अमडेली
37 गोंठा
13 कोर्ला माल 38 कोर्ला माल
39 कोर्ला चेक
14 कोटापली 40 कोटापल्ली
41 चंदाराम माल
42 चंदाराम चेक
43 रागुंठा चेक
15 लक्ष्मीदेवीपेठा 44 लक्ष्मिदेविपेठा रैं
45 लक्ष्मिदेविपेठा चेक
46 रंगधामपेठा चेक
47 रंगधामपेठा माल
48 गंजीरामन्ना पेठा
16 मादाराम रै 49 मादाराम रैं
50 बोरामपल्ली माल
51 कंबालपेठा चेक
52 कंबालपेठा रैं
53 रोमपल्ली
54 बोरामपल्ली पच
17 मददीकुंठा 55 मद्दीकुंठा
18 मेडाराम माल 56 मेडाराम माल
57 मेडाराम चेक
58 भोगापूर
59 भोगापूर
60 मार्रीगुडम
61 तिगलगुडम
62 तामदल
19 मेायाबिनपेठा 63 मोयाबिनपेठा
64 बोगूटागुडम
65 दर्शेवाडा
66 बोंद्रा
67 झेंडा
20 नडिकूडा 68 नदीकुडा
21 नगरम 69 नगरम
70 रामक्रिष्णपूर
22 नारायणपुर 71 नारायणपूर
72 अमरावती
73 कारसापल्ली
23 नरसिंहापल्ली 74 नरसिंहापल्ली
75 येल्ला माल
24 पर्सेवाडा 76 पर्सेवाडा
77 रामन्नापेठा
78 पिरमिडा
79 चिक्याला
25 पातागुडम 80 पातागुडम
81 रायगुडम
82 पेंड्याला
26 पेंटिपाका 83 पेंटीपाका वे लै
84 मुगापूर
85 मृदूक्रिष्णपूर
27 पोचमपल्ली 86 पोचमपल्ली
87 कोत्तापल्ली
28 रामंजापुर वे.लॅ. 88 रामंजापूर वे लै
89 मंडलापूर
90 चिंतलपल्ली
91 नासिरखान पल्ली
29 रमेशगुडम 92 रमेशगुडम
93 किष्ट्य्यापल्ली
94 कर्जेली
95 बोडूकसा
30 रंगयापल्ली 96 रंगय्यापल्ली वे लै
31 सिरकोंडा 97 सिरकोंडा माल
98 सिरकोंडा चेक नं 1
99 सिरकोंडा चेक नं 2
32 सोमनपल्ली 100 सोमनपल्ली
101 कोत्तुर रैं
102 कोत्तुर पेच
33 सुंकरल्ली 103 सुंकाराल्ली
34 टेकडामोटला 104 टेकडा मोटला
105 मुत्तापूर चेक
106 मुत्तापूर माल
35 तुमनुर माल 107 तुमनुर माल
108 आईपेठा
109 पेंटीपाका चेक
110 तुमनुर चेक
36 विठठलरावपेठा 111 विठ्ठलरावपेठा माल
112 विठ्ठलरावपेठा चेक
113 विठ्ठलरावपेठा वे लै
114 रेगुंठा
37 व्यंकटापूर 115 बामणी
116 वेलाया माल
117 ग्लासाफोर्दपेठा
118 वेंकटापूर
119 वेनलाया पच
38 वडधम 120 वडधाम
121 चीटूर
39 झिंगानूर 122 झिंगानूर माल
123 झिंगानूर चेक नं 1
124 झिंगानूर चेक नं 2
125 मंग्गीगुडम
126 पुल्लीगुडम
127 येड्सिली
128 वडदेली

error: Content is protected !!