मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख)
|
|
अति.
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
|
प्रकल्प
संचालक – जिल्हा
ग्रामीण विकास यंत्रणा
|
खाते
प्रमुख
|
|
|
|
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(सा.प्र)
उप
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(ग्रा.प)
उप
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(म. बा.क)
मुख्य
लेखा व वित्त अधिकारी
|
समाज
कल्याण अधिकारी
कॄषी
विकास अधिकारी
जिल्हा
पशु संवर्धन अधिकारी
जिल्हा
आरोग्य अधिकारी
शिक्षणाधिकारी
(प्राथमिक
शिक्षणाधिकारी
(माध्यमिक)
शिक्षणाधिकारी
(निरंतर)
कार्यकारी
अभियंता बांधकाम
कार्यकारी
अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा
कार्यकारी
अभियंता लघुसिंचन
|
सहाय्यक
अधिकारी
|
प्रशासकीय
अधिकारी

 

error: Content is protected !!