यादी पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

१. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग – कनिष्ठ अभियंता संवर्ग

२. बांधकाम विभाग – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग 

३. बांधकाम विभाग – कनिष्ठ अभियंता संवर्ग 

४. लघु पाटबंधारे विभाग – जलसंधारण अधिकारी संवर्ग 

५. कृषी विभाग – कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी(कृषी)

६. पशु संवर्धन विभाग – सहा.पशुधन विकास अधिकारी , पशुधन पर्यवेक्षक , पशुपट्टीबंधक 

७. आरोग्य विभाग – आरोग्य सहाय्यक (महिला)

८. आरोग्य विभाग – आरोग्य सेवक (महिला)

९. सामान्य प्रशासन विभाग – वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी परिपत्रक

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी 

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)

वरिष्ठ सहाय्यक 

कनिष्ठ सहाय्यक

१०. पंचायत विभाग – ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी पं

११. महिला व बाल कल्याण विभाग – अंगणवाडी पर्यवेक्षिका

१२. आरोग्य विभाग – वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी परिपत्रक 

आरोग्य सेवक (पुरुष)

आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)

आरोग्य पर्यवेक्षक 

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

औषध निर्माण अधिकारी

१३. शिक्षण विभाग – विस्तार अधिकारी (शिक्षण), कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

error: Content is protected !!