बदलीसंदर्भात तात्पुरती वास्तव्य ज्येष्ठता यादी

अनु क्र. विभागाचे नाव संवर्गाचे नाव डाऊनलोड
कृषी विभाग कृषी अधिकारी डाऊनलोड यादी
बांधकाम विभाग कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) डाऊनलोड यादी
बांधकाम विभाग स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक डाऊनलोड यादी
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी डाऊनलोड यादी
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी डाऊनलोड यादी
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी (सां) डाऊनलोड यादी
सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक (लि.) डाऊनलोड यादी
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (लि.) डाऊनलोड यादी
शिक्षण विभाग (प्राथ.) विस्तार अधिकारी (शि.)/कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शि.) डाऊनलोड यादी
१० शिक्षण विभाग (प्राथ.) केंद्र प्रमुख डाऊनलोड यादी
११ शिक्षण विभाग (प्राथ.) मुख्याध्यापक डाऊनलोड यादी
१२ शिक्षण विभाग (प्राथ.) उच्च माध्यमिक शिक्षक डाऊनलोड यादी
१३ शिक्षण विभाग (प्राथ.) सहा.शिक्षक (उ.श्रे.) डाऊनलोड यादी
१४ शिक्षण विभाग (प्राथ.) सहा.शिक्षक (नि.श्रे.) डाऊनलोड यादी
१५ शिक्षण विभाग (प्राथ.) प्रयोगशाळा सहाय्यक डाऊनलोड यादी
१६ शिक्षण विभाग (प्राथ.) रिक्त पदाचा तपशील डाऊनलोड यादी
१७  लघु पाटबंधारे विभाग जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) डाऊनलोड यादी
१८  पंचायत विभाग  विस्तार अधिकारी (पंचायत)  डाऊनलोड यादी 
१९  पंचायत विभाग  ग्राम विकास अधिकारी  डाऊनलोड यादी
२० पंचायत विभाग  ग्रामसेवक  डाऊनलोड यादी
२१  वित्त विभाग सहाय्यक लेखा अधिकारी   डाऊनलोड यादी 
२२  वित्त विभाग कनिष्ठ लेखा अधिकारी  डाऊनलोड यादी
२३  वित्त विभाग वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) डाऊनलोड यादी
२४  वित्त विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)  डाऊनलोड यादी
२५ यांत्रिकी उपविभाग  कनिष्ठ अभियंता (यंत्रिकी) डाऊनलोड यादी
२६ यांत्रिकी उपविभाग हातपंप यंत्रिकी  डाऊनलोड यादी
२७ यांत्रिकी उपविभाग मदतनीस व विजतंत्री  डाऊनलोड यादी

 

error: Content is protected !!