संवर्गनिहाय दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी 

अनु.क्र.  संवर्गाचे नाव  डाऊनलोड 
आरोग्य सेवक (पुरुष) डाऊनलोड यादी
आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) डाऊनलोड यादी
आरोग्य सेवक (महिला) डाऊनलोड यादी
आरोग्य सहाय्यक (महिला) डाऊनलोड यादी
औषध निर्माण अधिकारी डाऊनलोड यादी
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी डाऊनलोड यादी
आरोग्य पर्यवेक्षक/विस्तार अधिकारी (आरोग्य) डाऊनलोड यादी
error: Content is protected !!