अनु.क्र. विवरण
1. विषय साधन व्यक्ती विषय निहाय सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
2. अवघड क्षेत्र – विषय साधन व्यक्ती विषय निहाय सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
3. सुगम क्षेत्र – विषय साधन व्यक्ती विषय निहाय सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
4. विषय साधन व्यक्ती यांचे पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत विनंती अर्ज डाउनलोड
5. विशेषतज्ञ प्रवर्ग निहाय सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
6. अवघड क्षेत्र – विशेषतज्ञ यांची प्रवर्ग निहाय सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
7. सुगम क्षेत्र – विशेषतज्ञ यांची प्रवर्ग निहाय सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
8. विशेषतज्ञ यांचे पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत विनंती अर्ज डाउनलोड
9. संसाधन शिक्षक विषय निहाय सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
10. अवघड-सुगम क्षेत्र संसाधन शिक्षक प्रवर्गनिहाय सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
11. संसाधन शिक्षक यांचे पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत विनंती अर्ज डाउनलोड
12. डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा ज्येष्ठता यादी व विनंती अर्ज डाउनलोड
13. वरिष्ठ लेखा लिपिक यांच्या सेवा संबंधीचा तपशील डाउनलोड
14. अवघड – सुगम वरिष्ठ लेखा लिपिक सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड
15. वरिष्ठ लेखा लिपिक विनंती अर्ज डाउनलोड
error: Content is protected !!