अ.क्र.  विभागाचे नाव   संवर्गाचे नाव 
शिक्षण विभाग (प्राथ.) केंद्र प्रमुख डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथ.) विस्तार अधिकारी(शि.)/कनिष्ठ विस्तार अधि.(शि.) डाउनलोड
बांधकाम विभाग  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) डाउनलोड
बांधकाम विभाग  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक   डाउनलोड 
कृषि विभाग  कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषि) डाउनलोड
पंचायत विभाग  विस्तार अधिकारी (पंचायत)  डाउनलोड 
पंचायत विभाग  ग्रामविकास अधिकारी  डाउनलोड
पंचायत विभाग  ग्रामसेवक (सुधारीत) डाउनलोड
सिंचाई विभाग  जलसंधारण अधिकारी डाउनलोड
१० ग्रामीण पाणी पुरवठा  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) डाउनलोड
११ सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी  डाउनलोड
१२ सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  डाउनलोड
१३ सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) डाउनलोड
१४ सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक (लि.) डाउनलोड
१५ सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (लि.) डाउनलोड
१६ वित्त विभाग सहाय्यक लेखा अधिकारी डाउनलोड
१७ वित्त विभाग कनिष्ठ लेखा अधिकारी डाउनलोड
१८ वित्त विभाग वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) डाउनलोड
१९ वित्त विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) डाउनलोड
२० पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी डाउनलोड
२१ पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक डाउनलोड
२२ पशुसंवर्धन विभाग पशुपट्टीबंधक  डाउनलोड
२३ यांत्रिकी उपविभाग कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) डाउनलोड
२४ यांत्रिकी उपविभाग  हातपंप यांत्रिकी डाउनलोड
२५ महिला व बालकल्याण विभाग अंगणवाडी पर्यवेक्षिका डाउनलोड
२६ आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) डाउनलोड
२७ आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) डाउनलोड
२८ आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक डाउनलोड
२९ आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी   डाउनलोड
३० आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी डाउनलोड
३१ आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (महिला) डाउनलोड
३२ आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (महिला) डाउनलोड
error: Content is protected !!