ग्राम पंचायात सदस्या ची माहिती

अनु क्र ग्रा.प.चे नाव ग्रा.प. सदस्य पदनाम ग्रा.प. सदस्य चा मोबाईल नं ग्रामसेवेकाचे नाव ग्रामसेवकाचा मोबाईल नं
1 तिमरम सरोजा अनिल पेंदाम सरपंच ८२७५३४९३१७ एस एस सडमेक ९३२५४७२०९५
error: Content is protected !!